اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی

اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی

محورهاي همايش:

-كشاورزي اكولوژيك و حفاظت از محيط زيست

-آلودگي هاي زيست محيطي و امنيت غذايي

-قابليت ها و چالش هاي استفاده از پساب ها در توليدات گياهي و فرآورده هاي غذايي

-بحران آب و امنيت غذايي

-فناوري هاي زيستي و امنيت غذايي

-تنوع زيستي، فرسايش ژنتيكي و امنيت غذايي

-فناوري‌هاي نوين در مكانيزاسيون و كشاورزي دقيق

-رهيافت‌هاي نوين در توليدات طيور، دام و آبزيان

-بهبود كيفي و كمي عملكرد گياهان زراعي، باغي، دارويي و...

-علوم گياه پزشكي، امنيت غذايي و حفاظت محيط زيست

- استفاده از نانوذرات در بهبود محيط زيست و محصولات كشاورزي

-حفاظت از منابع آب، خاك و مديريت پايدار جنگل ها و مراتع

-تغيير اقليم، تغيير محيط زيست و امنيت غذايي

-طراحي الگوهاي كشت متناسب با مناطق خشك و نيمه خشك

-اقتصاد اكولوژيك و مديريت پايدار منابع طبيعي

-پدافند غيرعامل و امنيت زيستي

-فناوري هاي نوين در پيش بيني امينت غذايي

-دستاوردهاي نوين در راستاي توليدات گياهي و امنيت غذايي

-تنش هاي محيطي و توليدات كشاورزي

-ترويج و توسعه كشاورزي پايدار

-توسعه اكوتوريسم با تاكيد بر جنبه هاي زيست محيطي

-شيمي و محيط زيست

-و ساير دستاوردهاي علمي مرتبط با حفاظت محيط زيست و امنيت غذايي

نظرات