هفتمین کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران

هفتمین کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران

دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري، هفتمين همايش ملي جنگ الكترونيك ايران را برگزار مي كند. اين كنفرانس به عنوان مهمترين رويداد علمي كشور، با هدف گسترش پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي، پيشبرد مرزهاي دانش و به روز رساني آگاهي جامعه علمي از آخرين دستاوردهاي علمي و فني جهان در موضوعات مختلف جنگ الكترونيك برگزار مي گردد.

 

 

اهداف كنفرانس:

-توسعه دانش و فناوري هاي جنگ الكترونيك در كشور

-همگرا نمودن توانمندي هاي موجود دانشي و فناورانه در حوزه جنگ الكترونيك

-شناسايي و تقويت توانمندي هاي بالقوه و بالفعل علمي، پژوهشي و صنعتي داخلي جهت رفع نيازمندي هاي جنگ الكترونيك كشور

-فرهنگ سازي و گسترش حوزه هاي علمي، فناوري و كاربردي جنگ الكترونيك

-ايجاد انگيزه براي تحقيق و پژوهش و ارائه فناوري هاي نوين در اين حوزه به متخصصان

-شناسايي نخبگان علمي و ايجاد پل ارتباطي ميان آنان و صنايع مرتبط در راستاي پيشرفت علمي و رفع گلوگاه هاي دانشي اين حوزه

-بسترسازي براي تبادل نظر انديشمندان و دانشمندان اين حوزه و استفاده بخش صنعت از پژوهش هاي محققان و آراي صاحب نظران

-ايجاد ارتباط فعالان علمي، پژوهشي و صنعتي با يكديگر و ارتقا سطح صنعت جنگ الكترونيك

 

محورهاي كنفرانس:

-سيستم ها، تكنيك ها و تاكتيك هاي جنگ الكترونيك مدرن

-پردازش سيگنال جنگ الكترونيك و گيرنده هاي ديجيتال

-آشكارسازي، شنود، مكان يابي و رديابي سيگنال

-اخلال و فريب (مخابراتي، راداري، كنترل، مراقبت و ناوبري)

-تداخل، اغتشاش، سازگاري و حفاظت الكترومغناطيسي

-جنگ الكترونيك ليزري، الكترواپتيكي و آكوستيكي

-آسيب پذيري ها و تهديدات آتي جنگ الكترونيك

-جنگ الكترونيك شبكه محور 

-دكترين، راهبردها و آينده پژوهي جنگ الكترونيك

-فناوري هاي جديد در جنگ الكترونيك نوين

-مدل سازي، شبيه سازي و سناريوهاي جنگ الكترونيك

-جنگ الكترونيك هوا فضا

-جنگ الكترونيك دريايي

نظرات