کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی

کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی

محورهاي كنفرانس:

بسترهاي فرهنگي و اقتصادي:

-فرهنگ اقتصادي و اقتصاد فرهنگي

-مديريت جهادي و فرهنگ اقتصادي

-تقويت فرهنگ خوداتكايي در ايجاد ارزش افزوده

-جهت دهي فرهنگ اقتصادي

-چگونگي ترويج فرهنگ و ارزش هاي اسلامي و بومي آن با صنعت فرهنگي

-شناسايي و تعيين شاخص هاي فرهنگي

ابعاد اجتماعي و فرهنگي در توسعه اقتصادي

نقش هنر و هنرمند در توسعه اقتصادي:

-شناخت و بهبود روندهاي حمايتي از هنرمندان

-نقش رسانه ها و هنرمندان در توسعه اقتصادي

-ارائه ي الگوي تقاضاي كالاهاي هنري متناسب با ويژگي هاي فرهنگي كشور

-تجاري سازي فعاليت هاي هنري در توسعه اقتصادي

-بررسي شيوه هاي موثر بازار بين المللي كالاهاي هنري ايران

-نقش سينما ، تئاتر و..... درتوسعه اقتصادي

نوآوري،كارآفريني و توسعه اقتصادي:

-نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه اقتصادي

-راههاي ارتقاي فرهنگ .خلاقيت و نوآوري در توسعه اقتصادي

-راهكارهاي توسعه فرهنگ كارآفريني در جامعه

-توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني

-كارآفريني فرهنگي

-نقش كارآفريني فردي و سازماني در ارتقاي توسعه اقتصادي

-كارآفريني و رشد سرمايه گذاري در عرصه فرهنگ و هنر

-موانع و چالش هاي خلاقيت و نوآوري

مديريت و توسعه اقتصادي:

-مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات

-مديريت كيفيت .بهره وري و تعالي سازمان

-مديريت راهبردي

-رهبري و رفتار سازماني

-مديريت دولتي .بازرگاني.مالي .صنعتي .جهانگردي وكارآفريني ...

بخش ويژه:

-اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي

بخش آزاد:

-پژوهشگران محترم مي توانند كليه مقالات علمي كه دستاورد پژوهشي خود در ساير موضوعات درج نشده درمحورهاي كنفرانس مي باشند را مي توانند جهت شركت در كنفرانس ارسال نمايند.

نظرات