کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی

کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی

محورهاي كنفرانس:

گردشگري، محيط زيست و توسعه پايدار

-         گردشگري، اقليم و حفظ منابع طبيعي

-         گردشگري و توسعه پايدارشهري و روستايي

-         گردشگري، شهرسازي وتوسعه پايدار

-         تنوع اقليمي، اكوتورسيم و گردشگري طبيعي

-         گردشگري و انرژي هاي نو و پايدار

 

معماري، شهرسازي و توسعه گردشگري

-         توسع كالبدي و گردشگري شهري

-         ميراث معماري و گردشگري تاريخي

-         توسعه كالبدي و گردشگري روستايي

-         مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي و توسعه گردشگري

 

جفرافيا و توسعه گردشگري

-         گردشگري سلامت و پزشكي

-         جوانان، تفريحات و گردشگري ورزشي

-         گردشگري، موانع حقوقي، چالش‌ها و راهكارها

-         سازمان‌هاي مردم نهاد و توسعه گردشگري

-         نقش آموزش و پژوهش در توسعه گردشگري

-         رويكردها و نظريه هاي جديد در صنعت گردشگري

-         فناوري اطلاعات و گردشگري الكترونيك

-         گردشگري، توسعه سياسي و همبستگي ملي

-         جغرافيا و راهبردهاي نوين گردشگري و توسعه پايدار

 

جغرافيا، آمايش سرزميني و گردشگري

-         گردشگري و توسعه پايدار محيطي

-         ارزيابي ظرفيت محيطي براي توسعه گردشگري

-         ارزيابي اثرات زيست محيطي گردشگري

-         گردشگري و حفاظت از منابع طبيعي و جاذبه هاي گردشگري

-         پيامدهاي توسعه گردشگري طبيعي و ميراث

-         مدل‌هاي پايش و ارزيابي برنامه هاي توسعه گردشگري

-         تحليل و سازماندهي فضايي گردشگري در كشور

-         مشكلات، موانع و نيازهاي صنعت توريسم در ايران

 

گردشگري، توسعه فرهنگي- اجتماعي

-         گردشگري مذهبي و ترويج هويت اسلامي ايراني

-         باورهاي مذهبي و گردشگري حلال

-         ارتباط فرهنگي، گردشگري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي

-         موانع و محدوديت هاي فرهنگي موثر بر توسعه صنعت گردشگري

-         نقش امنيت در توسعه گردشگري

-         تاريخ، هنر و گردشگري فرهنگي

-         مشكلات، موانع و نيازهاي صنعت توريسم در ايران

-         گردشگري فرهنگي، ادبي و هنرهاي محلي

-         گردشگري ،اقوام، فرهنگ و آيين و رويدادهاي ملي

 

گردشگري، اقتصاد و مديريت

-         گردشگري، توليد ملي و توسعه كارآفريني

-         بانكداري، بيمه و توسعه گردشگري

-         زيرساخت هاي گردشگري و صنايع وابسته

-         اهداف و برنامه هاي توسعه صنعت گردشگري

-         نقش مشاركت بخش خصوصي در توسعه گردشگري

-         مديريت منابع در صنعت گردشگري

-         گردشگري، اقتصاد، اشتغال‌زايي و كارآفرين

نظرات