کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

محورهاي كنفرانس

كشاورزي و توسعه پايدار

مكانيزاسيون و مكانيك ماشين‌هاي كشاورزي

-  زراعت و اصلاح نباتات

-  علوم باغباني و فضاي سبز

-  توليدات گياهي و اگرواكولوژيك

-   گياه‌پزشكي(مديريت تلفيقي آفات، بيماري‌هاي گياهي، علف‌هاي هرز )

-  علوم تكنولوژي نهال و بذر

-  پدافند غيرعامل و امنيت زيستي

-   نقش نظام اقتصادي و بيمه‌اي در توسعه كشاورزي

 

ترويج و آموزش كشاورزي و مديريت منابع

-  آموزش بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در كشاورزي

-   هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي

-   بهينه سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي

-   آموزش و گذر از كشاورزي مرسوم به كشاورزي ارگانيك

-   كاربرد داده هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي، پايش و مديريت محصولات كشاورزي

-  كاربرد IT و ICT در ترويج و توسعه كشاورزي

 

كشاورزي، علوم غذايي، دامي و شيلات

-   دستاوردهاي نوين در حشره‌شناسي كشاورزي

-   دستاوردهاي نوين در علوم و صنايع غذايي

-  دستاوردهاي نوين در علوم دام و دامپزشكي

-  دستاوردهاي نوين در علوم شيلات و آبزيان

-  فنآوري‌هاي نوين در نگهداري فرآورده‌هاي خام دامي

-  آلودگي فرآورده‌هاي گوشتي و لبني

 

مديريت منابع آب و توسعه پايدار

-  حفاظت كيفي و كمي منابع آب

-   شبكه هاي آبياري و زهكشي

-   افزايش بهره وري توزيع، انتقال و مصرف آب

-    مديريت آب در مزرعه و پايش منابع آبي

-   بهره برداري از آبهاي زيرزميني و استفاده از منابع آب غير متعارف

-   مدل‌سازي در آبياري و زهكشي

-    روش‌هاي نوين در آبياري و زهكشي

 

محيط زيست و منابع طبيعي

-   محيط زيست و آمايش سرزمين

-   جنگل و مرتع و بيابان

-   تنوع زيستي و نقش آن در توسعه پايدار

-  كشاورزي زيستي(ارگانيك)

-   هواشناسي كشاورزي

-   كاربرد زيست فناوري و نانو فناوري در كشاورزي

-   نقش مديريت پسماندها در كشاورزي و محيط زيست

-  تجمع زيستي آلاينده‌هاي محيطي در زنجيره غذايي

 

توسعه روستايي

-   معماري روستايي و توسعه پايدار

-   ابعاد مكاني- فضايي توسعه پايدار روستايي

-  مسكن و بهسازي روستايي

-  آسيب شناسي توسعه پايدار روستايي

-  نقش كشاورزي در توسعه پايدار روستايي

-  نقش برنامه‌ريزي، مديريّت و سازمان‌هاي محلّي در توسعة روستايي

-  گردشگري، اقتصاد و توسعه پايدار روستايي

-   بافت‌هاي ارزشمند، ميراث فرهنگي روستايي و توسعه پايدار

-   مشاركت‌هاي مردمي و طرح‌هاي روستايي

-   مسايل اجتماعي و مشكلات جامعة روستايي ايران

-   جهاني شدن و چشم انداز آيندۀ روستاهاي كشور

-   نقش فنآوري‌هاي نوين در توسعة نواحي روستايي

 

و ديگر موضوعات مرتبط با توسعه كشاورزي

نظرات