دومین کنفرانس حلقه های کنترل کیفیت

دومین کنفرانس حلقه های کنترل کیفیت

محورهاي كنفرانس:

نقش و جايگاه حلقه هاي كنترل كيفيت در نظام مديريت نوآوري در سطوح ملي و بنگاهي.
ابزارها، تكنيك ها و رويكردهاي نوين حلقه هاي كنترل كيفيت.
تجارب موفق ملي و بين المللي كاربرد حلقه هاي كنترل كيفيت.
جايگاه حلقه هاي كنترل كيفيت در برنامه ها و سياست هاي بخش دولتي و عمومي.
كاركردها، فرصتها و چالشهاي ايجاد و توسعه حلقه هاي كنترل كيفيت در سازمانهاي دولتي، عمومي، توليدي و خدماتي فعال درحوزه:
.    صنعت نفت، گاز و پتروشيمي
.    صنعت خودرو و نيرو محركه
.    صنعت حمل و نقل
.    صنعت ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختماني
.    صنعت چوب ، فرآورده هاي چوبي ، سلولزي و كاغذي
.    صنعت مكانيك و فلزشناسي
.    صنعت پوشاك ، فرآورده هاي نساجي و الياف
.    صنعت خوراك و فرآورده هاي كشاورزي
.    صنعت چرم ، پوست و پايپوش
.    صنعت شيميايي و مواد معدني
.    صنعت برق و الكترونيك
.    سازمانهاي عمومي و دولتي
.    توليد و مصرف انرژي
.    بانك و بيمه
.    بهداشت و درمان
.    صنايع نظامي
.    فنآوري اطلاعات
.    سازمانهاي عمومي و دولتي
.    شهرداريها و مديريت شهري

نظرات