همایش خانواده و تربیت جنسی

همایش خانواده و تربیت جنسی

محورهاي همايش:

 تبيين و تحليل مباني و اصول تربيت جنسي ديني

- چيستي و چرايي تربيت جنسي و وجوه تمايز آن از آموزش جنسي

- مشروعيت تربيت جنسي (از ضرورت تا حرمت)

- متصدي تربيت جنسي (والدين ، رسانه ، آموزش و پرورش، آموزش عالي ، نهادهاي فرهنگي)

- محدوده تربيت جنسي (سطح بندي مسايل و لايه هاي مختلف آن)

- روش ها در تربيت جنسي

وضعيت تربيت جنسي در ايران و جهان

- مطالعات تطبيقي و انتقادي در تربيت جنسي

- غريزه جنسي فرصت يا تهديد

- آسيب ها و تهديدها در تربيت جنسي (تهاجم فرهنگي، جنگ نرم، اينترنت و ...)

- تربيت جنسي در نظام رسمي تعليم و تربيت

- تربيت جنسي در نظام غير رسمي جامعه (رسانه ها ، شبكه هاي اجتماعي و...)

تبيين و تحليل و تدوين الگوي جامع ديني در تربيت جنسي

- استقراء، نقد و تحليل الگوهاي تربيت جنسي

- تبيين و تدوين الگوي تربيت جنسي ديني

- وجوه تمايز و اشتراك الگوي تربيت جنسي ديني با الگوهاي غير ديني

تبيين و تحليل چگونگي مواجهه با تمايلات جنسي و نقش آن در سلامت فردي و اجتماعي

- مديريت (حواس ، اعضا، انديشه ، تغذيه ، معماري...)

- چگونگي مديريت جنسي در مقاطع مختلف سني

- ياري كننده ها در عرصه مديريت (روزه، دعا ، ورزش و...)

- ارضاء مشروع (ازدواج دايم و موقت )

- ارضاء نامشروع (انحرافات جنسي و راههاي پيشگيري و درمان آن)

جايگاه و نقش تربيت جنسي در سلامت نهاد خانواده

- نقش تربيت جنسي در ارتقاء نهاد خانواده

- نقش تربيت جنسي در استحكام خانواده و كاهش آمار طلاق

- نقش والدين ، آموزش و پروش ، رسانه در تربيت جنسي فرزندان

- تدوين نظام پاسخگويي به پرسش هاي جنسي فرزندان

- تدوين الگوي تربيت جنسي ويژه والدين

- تدوين الگوي تربيت جنسي ويژه فرزندان

 آسيب شناسي و تدوين الگوي هاي همسرگزيني

- شيوه ها و الگوهاي جديد همسر گزيني(فرصت ها و تهديدها)

- آسيب شناسي الگوي همسر گزيني از طريق فضاي مجازي

- نقش الگوي مطلوب همسر گزيني در تربيت صحيح جنسي

- آسيب شناسي الگوهاي رايج همسرگزيني در بين جوانان و والدين

- نقش نهادهاي اجتماعي در مديريت الگوهاي همسرگزيني

نظرات