همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی

همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی

محورهاي موضوعي  :

 1- اخلاق تجارت در سيره و سخنان امام حسين (عليه السلام)   

1-1 : اخلاق در معاملات

1-1-1 : صداقت در داد و ستد

2-1-1: قناعت به سود معقول

3-1-1: سوء استفاده نكردن از نياز ديگران

4-1-1: عدم احتكار

5-1-1: غش، كم فروشي و فريبكاري در معاملات

6-1-1: شبكه توزيع در بازار

7-1-1: نظام جامع نظارتي در بازار

8-1-1: معاملات نامشروع

9-1-1: اخلاق در بيع متقابل

 

2-1 : اخلاق در كسب و كار

1-2-1: انگيزه الهي در انجام كار

2-2-1: پاكي در محيط كار

3-2-1: امانت داري كاركنان

4-2-1: عدم كم كاري

5-2-1: انضباط و وجدان كاري

 

2-    اخلاق حاكميتي يا حاكميت اخلاق در سيره و سخنان امام حسين (عليه السلام)    

1-2: حكومت بر مبناي عدالت يا اخلاق مداري

2-2: اخلاق حاكميت با مردم

3-2: اخلاق حاكميت با كارگزاران

4-2: اخلاق حاكميت در روابط بين الملل

5-2: جايگاه اخلاق در جامعه

6-2: اخلاق، رويكرد ديني يا اجتماعي؟

 

3-   اخلاق مديريت در سيره و سخنان امام حسين (عليه السلام)

1-3 : اخلاق و مديران  

1-1-3 : شرايط علمي و اخلاقي مديران (مديريت علمي و اخلاق محور)

2-1-3 : صفات اخلاقي مدير

3-1-3 : انگيزه الهي در مديريت مدير

4-1-3 : نحوه برخورد مدير با ارباب رجوع

5-1-3 : عدم زياده خواهي و زياده روي مدير در بيت المال

6-1-3 : وجدان كاري مدير

7-1-3 : نظم كاري مدير

8-1-3 : اشرافي نبودن مدير و محيط كار مدير

9-1-3 : عدم تكبر در رفتار و برخورد مدير

10-1-3 : روش تنبيه و تشويق مديران براي زيردستان

 

2-3 : اخلاق كاركنان

1-2-3 : انتظار معقول از مدير

2-2-3 : بي اعتنا نبودن به حقوق ديگران

3-2-3 : عدم بدگويي و غيبت از مافوق و زيردست

4-2-3 : عدم چاپلوسي و تملق مافوق  و سايرين

5-2-3 : تلاش گفتاري و عملي در جهت بهبود و كيفيت بخشي خدمت رساني سازمان متبوع خود

 

-4امام حسين(ع) از ديدگاه  اهل سنت

:1-4 شخصيت و جايگاه امام حسين(ع) در احاديث فريقين

2-4 :جايگاه امام حسين(ع) از ديدگاه ائمه مذاهب اسلامي

3-4 :قيام امام حسين(ع) از نظر علماء و بزرگان مذاهب اسلامي

:4-4 يزيد، حكومت و جنايات وي از ديدگاه مذاهب اسلامي

5-4 :كتاب شناسي قيام امام حسين(ع) از ديدگاه مذاهب اسلامي

 

 -5تربيت حسيني

 :1-5مباني و اصول تربيتي درانديشه هاي امام حسين(ع)

 2-5:ساختار اركان و خاستگاه هاي تربيتي در انديشه امام حسين(ع)

 :3-5كرامت انسان در انديشه و سيره امام حسين(ع)

 :4-5چالش ها و تهديدها در نظام تربيتي جهان امروز و آسيب شناسي تربيتي ديني بر مبناي سخنان امام حسين(ع)

 5-5:جايگاه انديشه هاي تربيتي امام حسين(ع) در متون درسي

6-5:راهكارهاي كاربست انديشه هاي تربيتي امام حسين(ع)

 

6-عاشوراپژوهي ومحرم پژوهي

:1-6نقدي بر نظرات مخالفان عاشورا

:2-6نقد تحريفاتعاشورا

:3-6عاشورا وامام حسين(ع)

4-6:محرم وعاشورا وآداب عزاداري

5-6:رابطه محرم وعاشورا بافريضه امر به معروف ونهي از منكر

6-6:اهل سنت وگراميداشت محرم وعاشورا

7-6 :نقدي بر اعتقادات وهابيت ومحرم وعاشورا

8-6 :عاشورا و قيام امام حسين(ع) در شعر شاعران اهل سنت

9-6:نقش قيام عاشورا در شكل گيري جنبش ها و نهضت هاي اسلامي

10-6:انقلاب اسلامي ايران، تبلور حادثه عظيم عاشورا

11-6:بزرگداشت شعائر اسلامي در پرتو عزاداري محرم وصفراز ديدگاه مذاهب اسلامي

نظرات