چهارمین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی

چهارمین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی

محورهاي كنفرانس:

آموزش با محور كارآفريني

- نقش آموزش‌عالي در توسعه كارآفريني (دانشگاه‌هاي كارآفرين)

- نقش آموزش و پرورش در توسعه كارآفريني

-آموزش و كسب مهارت‌هاي كارآفريني 

- ارتباط دانشگاه با صنعت و تاثير آن در توسعه كارآفريني

- نقش مراكز آموزش فني- حرفه‌اي و علمي-كاربردي در توسعه كارآفريني

 

كارآفريني و فناوري‌هاي هزاره سوم

- كارآفريني در عصر الكترونيك (نقش كسب و كارهاي الكترونيكي و دولت الكترونيك)

- نقش نوآوري و فناوري‌هاي نوين در ارتقاي كارآفريني

- تشخيص فرصت‌هاي كارآفريني مشاغل نوين

-استقرار و مديريت كسب و كارهاي جديد

- كارآفريني در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات

- كارآفريني و صنعت گردشگري

 

كارآفريني و توسعه سرمايه انساني و اجتماعي

- كارآفريني و مديريت جهادي

- كارآفريني فردي (ويژگي­هاي شخصيتي كارآفرينان)

-كارآفريني در سازمان‌ها و كارآفريني شركتي

- كارآفريني و مديريت شهري

-روابط متقابل فرهنگ كار و كارآفريني

 

نقش كارآفريني در توسعه ملي و منطقه‌اي

-اقتصاد مقاومتي و كارآفريني

- راهكارهاي بهبود وضعيت كارآفريني در شرايط تحريم

- نقش سياست و ديپلماسي سياسي در بهبود فضاي كسب و كار

- كارآفريني اجتماعي با رويكرد مشاغل خانگي و روستايي

- رويكرد جامعه شناختي به كارآفريني (نقش فرهنگ و مذهب)

- فرهنگ مصرف و كارآفريني

-نقش كارآفريني در نيل به اهداف سند چشم­ انداز ۱۴۰۴

- نوآوري در بخش كشاورزي و كارآفريني

 

- تامين و توسعه منابع مالي و سرمايه‌گذاري موثر در كارآفريني

- نقش بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري در تسهيلات كارآفريني

- سياست‌هاي مالي واقتصادي كشور در توسعه كارآفريني

- روش‌هاي تأمين مالي براي راه اندازي كسب و كار

- نقش بازار بورس و اوراق بهادار در توسعه كارآفريني

- شناسايي موانع ورود بخش خصوصي به حوزه‌ي كسب و كار و ارائه ­راهكارها

نظرات