چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

محورهاي اصلي همايش:

كاربرد فناوري هسته اي در :

- اصلاح گياهان زراعي و باغي،زينتي،دارويي

- علوم خاك، آب و تغذيه گياه

- علوم دامي، دامپزشكي و آبزيان

- مديريت آفات، بيماريها و علف هاي هرز

- صنايع غذايي و نگهداري محصولات كشاورزي

- حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي 

- زيست فناوري و كشاورزي

- ايده هاي جديد در كاربردهاي فناوري هسته اي در علوم كشاورزي و  منابع طبيعي

 

نظرات