اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار

محورهاي كنفرانس:

- فن آوري هاي انرژي هاي تجديدپذير

- مديريت و بهينه سازي انرژي

- فرصت هاي اقتصادي,چالش ها و راهبردها در عرصه انرژي هاي تجديدپذير مبتني بر اصول توسعه پايدار

- فرصتها,چالش ها و راهبردهاي زيست محيطي انرژي هاي تجديد پذير

- تاثيرات توليدات حاصل از انرژي هاي تجديد پذير بر سيستم هاي قدرت

- بومي سازي فناوري هاي مرتبط با انرژي هاي تجديد پذير

نظرات