اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر

اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر

محورهاي اصلي همايش:

 

محورهاي مهندسي كامپيوتر:

مهندسي نرم افزار

-تكنيكهاي‌مهندسي‌نرمافزار‌

-متدولوژيهاي‌چابك‌

-آزمون‌و‌ارزيابي‌نرمافزار‌

-روشهاي‌صوري‌

-بازمهندسي‌نرمافزار‌

-مهندسي‌وب‌

-طراحي‌پايگاه‌داده‌

-مهندسي‌نيازمنديها‌

-محاسبات‌سرويسگر‌

-مهندسي‌نرمافزار‌جنبهگرا‌

-سيستمهاي‌تطبيقپذير‌

-الگوهاي‌تحليل،‌معماري‌و‌طراحي‌نرمافزار‌

-معماري‌نرمافزار‌و‌شيوههاي‌ارزيابي‌آن‌

-ويژگيهاي‌كيفي‌نرمافزار‌

-مهندسي‌متدولوژي‌

-رتبه‌بندي‌

-نرم‌افزار‌وب‌سايت‌

-محيط‌هاي‌مجازي

-موارد‌مشابه

 

الگوريتم ها و نظريه محاسبات

-نظريه‌محاسبات‌و‌پيچيدگي‌

-الگوريتمها‌

-الگوريتمهاي‌موازي‌

-هندسه‌محاسباتي‌

-الگوريتمهاي‌تقريبي‌

-اصول‌طراحي‌كامپايلرها‌

-نظريه‌ها‌زبان‌و‌ماشين‌

-مواردمشابه

 

هوش مصنوعي و پردازشهاي هوشمند

-يادگيري‌ماشين‌

-پردازش‌تصوير‌

-بينايي‌ماشين‌

-شناسايي‌الگو‌

-دادهكاوي‌

-ترجمه‌ماشيني‌

-پردازش‌متن‌

-تحليل‌و‌استنتاج‌محتوايي‌

-پردازش‌زبان‌طبيعي‌

-تجزيه‌و‌تحليل‌اسناد‌

-تشخيص‌كاراكتر‌

-بازيابي‌اطالعات‌

-پردازش‌صوت‌و‌گفتار 

-پردازش‌سيگنال‌

-درك‌تصوير‌

-حركت‌و‌پيگيري‌

-نمايش‌شكل‌

-تشخيص‌شيء‌

-تجزيه‌و‌تحليل‌ويدئو‌

-تصويربرداري‌پزشكي‌

-بيومتريك

-مواردمشابه

 

شبكه هاي كامپيوتري ،سيستم هاي كامپيوتري و سيستم عامل

- شبكههاي‌كامپيوتري‌

- شبكههاي‌موردي‌و‌سنسوري‌

- شبكههاي‌چندرسانهاي‌

-شبكههاي‌بيسيم‌و‌موبايل‌

- رايانش‌ابري‌

- پردازش‌موازي‌و‌سيستمهاي‌توزيع‌شده‌

- مدلسازي‌و‌ارزيابي‌

- محاسبات‌اينترنتي،‌تدوين‌و‌خوشهاي‌

- پايگاههاي‌دادهاي‌توزيع‌شده‌

- طراحي‌و‌بهبود‌سيستمهاي‌عامل‌

- تكنيكهاي‌زمانبندي‌فرآيندها‌

- موارد‌مشابه

معماري كامپيوترو سيستم هاي ديجيتال

-معماري‌كامپيوتر‌

-معماري‌سيستمهاي‌حافظه‌

-حساب‌كامپيوتري‌

-قابليت‌اطمينان‌و‌آزمونپذيري‌

-معماريهاي‌موازي‌و‌چندهستهاي‌

-مدلسازي‌و‌ارزيابي‌كارآيي‌سيستمهاي‌ديجيتال‌

-مدارهاي‌مجتمع‌ديجيتال‌در‌مقياس‌بسيار‌بزرگ‌

-سيستمهاي‌نهفته‌و‌بيدرنگ‌

-سيستمهاي‌بازپيكربند‌

-معماري‌سيستمهاي‌ديجيتال‌با‌مصرف‌توان‌پايين‌

-معماري‌پردازنده‌هاي‌سيگنال‌ديجيتال‌و‌خاص‌منظوره‌

-معماري‌پردازنده‌شبكه،‌مسيرياب‌و‌سوئيچ‌

-طراحي‌خودكار‌مدارهاي‌ديجيتال‌

-فناوريهاي‌نوين‌در‌طراحي‌ديجيتال‌

-مواردمشابه

امنيت‌اطلاعات:

-رمزنگاري‌

-امنيت‌شبكه‌

-امنيت‌نرمافزار‌

-امنيت‌سيستم‌عامل‌

-معماري‌سيستمهاي‌امن‌

-امنيت‌سامانه‌هاي‌كامپيوتري‌

-امنيت‌پايگاه‌داده‌

-مواردمشابه

 

فناوري‌اطالعات‌تجارت‌و‌بانكداري‌الكترونيكي

-مديريت‌و‌برنامهريزي‌فناوري‌اطالعات‌

-يادگيري‌الكترونيكي‌

-گردشگري‌الكترونيكي‌

-دولت‌الكترونيكي‌

-تجارت‌و‌بانكداري‌الكترونيكي‌

-شبكههاي‌اجتماعي‌

-رايانش‌مجازي‌

-معماري‌سازماني‌

-سيستمهاي‌اطالعاتي‌مقياس‌وسيع‌

-يكپارچهسازي‌سيستمهاي‌سازماني‌

-تعاملپذيري‌

-خودتطبيقي‌

-مهندسي‌دانش‌

-مديريت‌و‌مهندسي‌خدمات‌

-اقتصاد،‌كسب‌و‌كار‌و‌پيش‌بيني‌برنامه‌هاي‌كاربردي

-بيوانفورماتيك‌و‌زيست‌شناسي

-آموزش‌در‌اتوماسيون‌ماشين

-موارد

 

محورهاي مهندسي برق:

قدرت
-الكترونيك قدرت

- ديناميك سيستم هاي قدرت

- عايق و فشار قوي

- ماشين هاي الكتريكي الكترونيك صنعتي
- ادوات جبران كننده

- سيستم هاي توليد، توزيع و انتقال انرژي وموارد مشابه


الكترونيك
-پردازش سيگنال

- الكترونيك ديجيتال

- الكترونيك آنالوگ

- تكنولوژي ساخت

- ادوات نيمه هادي

- طراحي مدارات ديجيتال و آنالوگ و موارد مشابه
 

كنترل
-كنترل خطي و غير خطي

- رباتيك

- كنترل فرآيندها

- شناسايي سيستم

- مدل سازي سيستم

-كنترل سيستم هاي تصادفي و آشوب
- كنترل هوشمند و كنترل بهينه وموارد مشابه


مخابرات
-آنتن

 -ادوات ماكرويو

- انتشار امواج

- مخابرات نوري

- مخابرات بي سيم

- مخابرات ماهواره اي

- شبكه انتقال داده
 - كدينگ و رمز گذاري

- پردازش سيگنال صوت و تصوير


مهندسي پزشكي
-سيستم هاي تصويرگر پزشكي

- مبدل هاي بيومديكال

- ابزاردقيق بيومديكال

- بيوانفورماتيك

- پردازش سيگنالهاي حياتي
- تجهيزات پزشكي وموارد مشابه

نظرات