کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر

کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر

محورهاي كنگره:

-معماري پايدار

-شهرسازي پايدار

-انرژي هاي پايدار

-مصالح ساختماني از نظر پايداري

-پايداري و محيط زيست

-زباله و آلودگي هاي زيست محيطي

-بحران آب و راهكارهاي كاهش مصرف

-شهر بدون اتومبيل

-مقياس انساني در مقياس شهري

-تعاملات اجتماعي در فضاي هاي شهري

-تاثير بزرگراهها و شاپينگ مال ها در بافت شهري

-فرهنگ و هنر ،معماري و شهرسازي 

-زيباشناسي در معماري و شهرسازي

نظرات