دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

محورهاي همايش:

-ايمني و امنيت غذايي

-فراورده ها و فناوريهاي نوين در صنعت غذا

-مديريت ضايعات

-طراحي كارخانجات مواد غذايي و بهينه سازي انرژي

-چالشها و راهكارهاي توليد، توزيع و مصرف مواد غذايي

-بازارهاي هدف صادراتي و راهكارهاي نفوذ و نقش سياستهاي حمايتي دولت

نظرات