همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار

همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

- كارآفريني و مديريت جهادي

- كارآفريني و آموزش عالي

-كارآفريني و فرهنگ ايثار

- كارآفريني و قوانين

- كارآفريني و محيط فرهنگي، اجتماعي،اقتصادي و سياسي

- كارآفريني و اشتغال زايي

- كارآفريني و كسب و كار

- كارآفريني و توسعه اقتصادي

- كارآفريني و صنعت

- تاثير دفاتر كارآفريني در سازمانها بر رشد كارآفريني

- و ساير محورهاي آزاد در حوزه كارآفريني و توسعه پايدار

نظرات