اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی

اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی

محورهاي همايش:

كنكاش نظري و مفهومي رسانه، ارتباطات و آموزش‌هاي شهروندي
- مقايسه حقوق شهروندي در بافت اجتماعي و زمينه¬هاي فرهنگي نظام‌هاي سياسي اجتماعي مختلف
- مقايسه تحول رسانه و ارتباطات در ايران با كشورهاي مختلف
- رسانه، ارتباطات و نقش آن در توسعه اقتصادي

رسانه، ارتباطات و آموزش‌ حقوق شهروندي 
- رسانه، ارتباطات و آموزش‌ حقوق مدني شهروندي
- رسانه، ارتباطات و آموزش‌ حقوق اجتماعي شهروندي
- رسانه، ارتباطات و آموزش‌ حقوق سياسي شهروندي

رسانه، ارتباطات و آموزش‌ وظايف و تعهدات شهروندي
- رسانه، ارتباطات و آموزش‌ مشاركت سياسي، اجتماعي و فرهنگي شهروندان
- رسانه، ارتباطات و آموزش حفاظت محيط زيست توسط شهروندان 
- رسانه، ارتباطات و آموزش نظارت همگاني 
- رسانه، ارتباطات و آموزش اخلاق شهروندي

آسيب‌شناسي فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات (Ict) با تأكيد بر آموزش‌هاي شهروندي

رسانه، جهاني شدن و آموزش‌هاي شهروندي

نظرات