اولین کنفرانس ملی مهندسی، علوم اجتماعی و محیط زیست

اولین کنفرانس ملی مهندسی، علوم اجتماعی و محیط زیست

محورهاي كنفرانس:

مهندسي

 -برق و الكترونيك

- عمران

-صنايع

- كامپيوتر و فناوري اطلاعات

- مكانيك

- كشاورزي

- شيمي

- معماري

 

علوم اجتماعي:

-سبك زندگي 
سبك زندگي و تمدن اسلامي، ايراني - رويكردها و الگوهاي نوين سبك زندگي - سبك زندگي: بيمه، رفاه و تأمين اجتماعي - شناسايي و ايجاد الگوهاي بومي سبك زندگي - نقش حاكميت در الگوسازي و بهبود سبك زندگي - نقش سازمانهاي مردم نهاد ملي و بين المللي در ترويج سبك زندگي - سبك زندگي و الگوهاي نوين آموزش و توسعه - سبك زندگي و الگوهاي اقتصادي - سبك زندگي و الگوهاي كسب و كار و كارآفريني 
 

-آسيب هاي اجتماعي و خانواده

اثرات فقر يا بيكاري بر بروز و يا تشديد آسيبهاي اجتماعي خانواده -  آسيبهاي الگوي مصرف خانواده ايراني با تاكيد بر نقش زنان در مصرف بهينه منابع مالي خانواده -  اثرات اشتغال زنان بر روابط و ساختار خانوادگي -  مسايل و مشكلات زنان سرپرست خانوار -  كار بدون دستمزد زنان در خانواده هاي روستايي - نقش صندوقهاي قرض الحسنه خانوادگي در اقتصاد خانواده - مشكلات اقتصادي خانواده هاي تحت پوشش سازمانهاي حمايتي - سياستگذاري ها و راهكارهاي كاهش و يا درمان آسيبهاي اجتماعي خانواده -  اثرات رسانه هاي جمعي مدرن بر ساختار و روابط خانوادگي -  بيماري هاي جسمي و رواني ناشي از آسيب هاي خانوادگي 


-مهارت آموزي و اشتغال 
مديريت، بهره وري و اثربخشي مهارت آموزي - ارزشيابي و تضمين كيفيت در نظام آموزش مهارتي - نظام جذب و پذيرش در مهارت آموزي - مهارت آموزي و توسعه پايدار - تحليل نظام آموزش مهارت و فناوري - آسيب هاي اجتماعي و مهارت آموزي - توانمندسازي نيروي انساني در مهارت آموزي - مهارت آموزي و بنگاه هاي اقتصادي و توليدي - مهارت آموزي، كارآفريني و اشتغال - مهارت آموزي و شايستگي هاي شغلي - مشاغل خانگي و مهارت آموزي - فرهنگ كار، فرهنگ كارآفريني و فرهنگ توليد - مديريت خلاقيت و نوآوري در آموزش هاي سازماني - كاربردهاي مفاهيم و نظريه هاي خلاقيت و نوآوري در آموزش و يادگيري 

-آموزش در ايران 1404 
اهداف نظام هاي آموزشي و ويژگي هاي مطلوب دانش آموختگان - اشكالات مدل فعلي اقتصاد آموزش كشور و راهكارها - نقش بايسته مشاركت هاي مردمي در اقتصاد آموزش -  جايگاه نهادهاي بين المللي در توسعه آموزش - توسعه هدفمند نظام هاي آموزشي - كيفيت مطلوب نظام آموزشي و راهكارهاي اجرايي رسيدن به آن - نظام انگيزشي و توانمندسازي آموزشگران - تمركززدايي از مديريت نظام آموزشي - مدل هاي مختلف در فراهم آوردن آموزش همگاني - نقش رسانه ها در آموزش - نقش آموزش در توسعه اخلاقي و فرهنگي جامعه - آسيب شناسي قوانين و مقررات مربوط به نظام هاي آموزشي - آينده كتابخانه هاي ديجيتال - نوآوري در كتابخانه هاي ديجيتالي

-توسعه مشاركت دانشجو در نظام آموزشي  
اخلاق حرفه اي در آموزش دانشجو - مشاركت دانشجو در تصميم سازي آموزشي - جايگاه و دستاوردهاي كميته مشورتي دانشجويي - مشاركت دانشجو در ارزشيابي آموزش - مشاركت دانشجو در فرآيندهاي ياددهي و يادگيري - رابطه عدالت آموزشي با مشاركت دانشجو 

-كيفيت كنوني نظام دانشگاهي در ايران 
ارزيابي سياستهاي پذيرش دانشجو در نظام آموزش عالي - ارزيابي كيفيت برنامه هاي آموزشي و درسي در آموزش عالي - ارزيابي اثربخشي محيط و فرآيندهاي ياددهي- يادگيري در آموزش عالي - ارزيابي كيفيت دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي - نقش ارزيابي دروني و بروني در بهبود كيفيت آموزش عالي - ارزيابي دستاوردهاي يادگيري در آموزش عالي -  نقش ساختارسازماني و مديريت دانشگاهي در ارزيابي و ارتقاي كيفيت آموزش عالي 

-تحولات ايران و جهان 
سازمان ها و جنبش هاي بين المللي و منطقه اي - انديشه هاي سياسي سي سال اخير و تحولات آن - سياست كنوني جمهوري اسلامي (اهداف و ابزار) - تحولات كنوني روابط بين‌الملل و روابط با قدرت‌هاي بزرگ هسته‌اي - تحولات كنوني در نظام بين‌المللي - گفتگوي بين‌المللي و ميان فرهنگي - تحولات اجتماعي كنوني ايران - تحولات كنوني در خاورميانه و كشورهاي همسايه ايران - نفت و تحولات كنوني اقتصادي - تحولات كنوني قوانين، مقررات و حقوق بشر - تحولات كنوني سازمان ها و جنبش‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي - تحولات انقلاب اسلامي ايران 

-علوم سياسي و روابط بين الملل 
معنا و مبناي توسعه سياسي - جايگاه مردم سالاري - تنظيم روابط با ساير كشورها - حقوق بشر و اقليت ها - ديپلماسي و رفتار سياسي - اصول سياست خارجي و روابط بين الملل - نقش گفتگو و مذاكره در روابط بين الملل 

-اسلام و روابط بين الملل 
جايگاه اسلام در پارادايم هاي روابط بين الملل - آينده اسلام گرايي در نظام بين الملل - بررسي همكاري هاي رسانه اي ايران و جهان اسلام - ايران و سازمان كنفرانس اسلامي - بررسي نقش دانشگاه هاي ايران در جهان اسلام - تهديدات امنيتي جهان اسلام در نظام بين الملل - جنبش هاي اسلامي و روابط بين الملل - اقتصاد سياسي جهان اسلام - ژئوپليتيك جهان اسلام و نقش آنها در روابط بين الملل - قدرتهاي بزرگ، جهان اسلام و روابط بين الملل - جهان اسلام، سازمان ملل متحد و روابط بين الملل - نهادهاي جامعه مدني در جهان اسلام - جهان اسلام، حقوق بشر و روابط بين الملل - قدرت سازي رسانه اي جهان اسلام 
 

-علوم جغرافيايي

اقليم و تغييرات اقليم در توسعه متوازن -  ساخت‌هاي سياسي فضا و توسعه از منظر جغرافياي سياسي -  توسعه پايدار شهري با نگاهي به آينده -  پايداري سيستم هاي روستايي -  آمايش سرزمين -  كاربرد علوم و فناوري‌هاي ژئوانفورماتيك در توسعه پايدار - جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي در جغرافيا -  ژئومورفولوژي كاربردي و برنامه‌ريزي محيطي-  مخاطرات محيطي و كاهش آسيب پذيري-  توسعه پايدار گردشگري-  جغرافيا: دفاع و امنيت -  جغرافيا وكاهش مخاطرات طبيعي-  جغرافيا، اقليم شناسي و كاربردها -  جغرافيا و مشكلات امروزي شهرها -  فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي -  جغرافيا و برنامه ريزي شهري -  مكان يابي تاسيسات و تجهيزات شهري - جغرافيا و حمل و نقل پايدار -  كاربري اراضي در شهرها و روستاها-  كاربرد اقليم شناسي در حمل و نقل هوايي

-رويكردهاي جديد در تربيت بدني

رهيافتهاي نوين در مديريت ورزشي -  مديريت و چالش هاي رويدادهاي ورزشي -  آسيب شناسي ورزشي -  مطالعات كاربردي در حيطه هاي مختلف رفتار حركتي -  آموزش و پژوهش در روانشناسي ورزش -  فيريولوژي ورزشي و ورزش مدارس – مديريت ورزش -  پزشكي در ورزش -  روانشناسي در ورزش


-كيفيت كنوني نظام دانشگاهي در ايران 
ارزيابي سياستهاي پذيرش دانشجو در نظام آموزش عالي - ارزيابي كيفيت برنامه هاي آموزشي و درسي در آموزش عالي - ارزيابي اثربخشي محيط و فرآيندهاي ياددهي-يادگيري در آموزش عالي - ارزيابي كيفيت دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي - نقش ارزيابي دروني و بروني در بهبود كيفيت آموزش عالي - ارزيابي دستاوردهاي يادگيري در آموزش عالي - نقش ساختارسازماني و مديريت دانشگاهي در ارزيابي و ارتقاي كيفيت آموزش عالي

 

محيط زيست:

- محيط زيست و انرژي پاك ايران 
توليد انرژي و آثار زيست محيطي آن - كنترل انتشار آلاينده هاي زيست محيطي در صنعت - بازيافت انرژي - بهينه سازي انرژي و تاثير آن بركاهش آلودگي محيط زيست - اقتصاد محيط زيست و انرژي - مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت - ذخيره سازي انرژي در صنعت - انرژي هاي تجديدپذير و اثرات زيست محيطي - تصفيه آب براي مصارف شهري و صنعتي - تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي - راهبري تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب شهري و صنعتي - مديريت كاهش آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني  - استانداردهاي كيفي پساب هاي تصفيه شده - تصفيه (تثبيت) لجن هاي حاصل از تصفيه آب و فاضلاب - مديريت و تصفيه شيرابه - دفع و استفاده مجدد از پساب - دفع و استفاده مجدد از لجن - تاثير آلاينده ها بر فرسايش خاك - شناسايي و پايش آلاينده هاي خاك - حذف آلاينده هاي خاك با استفاده از فناوري هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي، حرارتي - استانداردهاي حد مجاز آلاينده ها در خاك - مديريت پسماند - مكان يابي، طراحي و اجراي محل دفن بهداشتي و مهندسي پسماندها (لندفيل) - زباله سوزي و پسماندهاي ويژه - كارايي زباله سوز و اهميت وجود آن -تاثير تفكيك زباله از مبدا و كاهش توليد شيرابه - پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع ثابت و سيار  - شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي - استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار - ارائه و بررسي طرحهاي جامع كاهش آلودگي هوا -  ساير مباحث مرتبط

-پژوهش هاي نوين در عرصه محيط زيست 
الگوهاي موثر در حذف آلودگي هاي زيست محيطي صنعت - تاثير ارزيابي اثرات زيست محيطي در پيدايش صنعت جديد -  HSE در صنعت -  پايش هاي زيست محيطي -  فناوريهاي نوين مهندسي محيط زيست در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست - بكارگيري نانوتكنولوژي در فيلتراسيون فاضلاب هاي شهري و صنعتي (نانو فيلترها) -  فناوري هاي نوين كاهش و حذف گازهاي آلاينده و ذرات خروجي از دودكش صنايع - كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي - كاربرد سنجش از دور در شناسايي و پايش آلاينده ها - كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست -  روشهاي مديريت و كاهش آلاينده هاي آلي پايدار - كاربرد نرم افزارهاي جديد زيست محيطي در پروژه هاي عمراني و صنعتي - استانداردهاي نوين آلاينده هاي خطرناك در منابع هوا، آب و خاك - زباله سوزهاي بيمارستاني و صنعتي و راهكارهاي راهبردي بهينه آنها - شناسايي و كنترل آلودگي هاي ناشي از معادن كشور - نقش مهندسي محيط زيست در انجام موثر مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها (EIA) - محيط زيست و فناوري اطلاعات  - محيط زيست و دولت الكترونيك - روشهاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي - روشهاي موثر آموزش مهندسي محيط زيست - بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي - الگوهاي موثر مديريت محيط زيست صنعتي -  ساير مباحث مرتبط

- تغيير اقليم و مسئوليت اجتماعي 
بهره‎وري توليد و مصرف انرژي و مواد و تغيير اقليم - فناوري، انرژي‎هاي تجديد پذير و تغيير اقليم - تعهدات و تعاملات بين‎المللي و تغيير اقليم - امنيت غذايي، بهداشت، پسماند و تغيير اقليم - سازگاري و آمادگي در مقابله با تغيير اقليم - آب، تغيير كاربري زمين ، تخريب سرزمين و تغيير اقليم - مسئوليت اجتماعي و تغيير اقليم - آموزش و فرهنگ سازي و تغيير اقليم -  ساير مباحث مرتبط

- محيط زيست و خدمات شهري  
برنامه ريزي و ارتقاي كيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندان - خدمات شهري و مديريت كاهش مخاطرات - فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري - مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري - عدالت اجتماعي و خدمات شهري -  قوانين، خدمات و محيط زيست شهري - چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري - توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها - شهرنشيني و اثرات محيط زيستي آن - طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست - حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي محيط زيستي آن  - توسعه و شهرسازي و برنامه ريزي شهري - آموزش شهروند حقوق شهروندي-  ساير مباحث مرتبط

- محيط زيست و توسعه پايدار  
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها - شهرنشيني و اثرات محيط زيستي آن -  الگوهاي توسعه پايدار و محيط زيست شهري - طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست - حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي محيط زيستي آن - عوامل موثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستم هاي خشكي و آبي -  ساير مباحث مرتبط

- اقتصاد، حقوق و آموزش در محيط زيست 
اهميت و كاركردهاي محيط زيست در اقتصاد و صنعت - ارزش گذاري اقتصادي محيط زيست - اثرات متقابل تجارت و محيط زيست - سياست ها و ابزارهاي اقتصادي تنظيم و مديريت زيست محيطي - شاخص ها و معيارهاي اقتصاد سبز - محيط زيست، بودجه و برنامه هاي توسعه در ايران - نقاط ضعف و قوت سياست هاي كنترل آلودگي در ايران - فرصت ها و تهديدهاي محيط زيست در ايران - رويكردهاي نوين اقتصادي در تعامل بين صنعت و محيط زيست - رشد و توسعه اقتصادي و ملاحظات محيط زيستي - تكنولوژي، مصرف انرژي و اقتصاد محيط زيست - كارايي و بهره وري سبز در صنايع مختلف - مباني نظري اقتصاد محيط زيست - روش ها و فنون در اقتصاد محيط زيست -  مسائل و مشكلات روش هاي موجود -  برآورد خسارت، هزينه هاي خارجي و ساير - اقتصاد سبز ملي و حسابداري زيست محيطي -  مباني نظري حقوق محيط زيست -  مراجع و روند قانونگذاري در محيط زيست -  مسائل و مشكلات قوانين موجود -  قانونگذاري در سطح بين المللي -  روش هاي اجراي بهينه و هدفمند قوانين -  مباني نظري و تئوري هاي آموزش محيط زيست - روش ها و تكنيك هاي آموزش محيط زيست - روش هاي ارتقاي آموزش محيط زيست در كليه سطوح - نقش زنان در آموزش زيست محيطي -  ساير مباحث مرتبط

- محيط زيست: مديريت و بازاريابي سبز
مديريت و نوآوري سبز - بازاريابي سبز - مباني و مفاهيم برندينگ سبز - مولفه هاي معرفي يك برند سبز - اولويتها و ترجيحات عمومي در مقبوليت و پذيرش برند سبز - الگوسازي در برندينگ سبز و منافع حاصل از آن - چالشها و فرصتهاي بكارگيري مفاهيم برندينگ سبز -  ارتباط رسانه ها و سازمانهاي مرتبط با برندينگ سبز - مديريت محصول سبز - آينده‌گرايي و انرژي - انرژي‌هاي نوين و تجديدپذير -  اقتصاد زيست‌محيطي - اقتصاد و مديريت انرژي - منطقه سبز و شهر پايدار - اخلاق زيستي و مسئوليت اجتماعي -  ساختمان سبز - طراحي سبز -  ساير مباحث مرتبط

-محيط زيست و كشاورزي 
مهندسي و مديريت كشاورزي و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت محيط زيست و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت منابع طبيعي و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت درياها و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت شيلات و آبزيان و توسعه پايدار  مهندسي و مديريت جنگل و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت مرتع و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت بيابان و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت دام و دامپزشكي و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت اقليم و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت توليدات گياهي و محصولات زراعي توسعه پايدار - مهندسي و مديريت آبخيزداري و مديريت منابع آب وخاك و توسعه پايدار -  ساير مباحث مرتبط

- مديريت و مهندسي تالاب ها 
مديريت زيست بومي تالابها - تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي تالابها و روشهاي حفاظت از آنها - راهكارهاي احياي تالاب هاي مناطق خشك و نيمه خشك در راستاي تعادل اكوسيستمي -  مديريت تالابهاي ساحلي -  بهره برداري بهينه از تالاب ها - نقش و كاركرد تالاب ها در مديريت جامع منابع آب - آمايش سرزمين و مديريت تالاب ها - كاربرد بيوتكنولوژي و نانو فناوري در حفظ و احياي تالاب ها - نقش تالاب ها در تعديل تغييرات اقليمي و خشكسالي - كاربرد روش هاي سنجش از دور در مديريت تالابها - پايش آلودگي تالاب ها ناشي از توسعه صنعتي، كشاورزي و شهرنشيني -  روش هاي تعيين خسارات زيست محيطي تالاب ها -  نقش تخريب تالاب ها در بهداشت و سلامت جوامع انساني - احياء و بازسازي محيط تالاب ها -  ساير مباحث مرتبط
 

- محيط زيست، صنعت و اقتصاد 
اهميت و كاركردهاي محيط زيست در اقتصاد و صنعت - ارزش گذاري اقتصادي محيط زيست - اثرات متقابل تجارت و محيط زيست - سياست ها و ابزارهاي اقتصادي تنظيم و مديريت زيست محيطي - شاخص ها و معيارهاي اقتصاد سبز - محيط زيست، بودجه و برنامه هاي توسعه در ايران - نقاط ضعف و قوت سياست هاي كنترل آلودگي در ايران - فرصت ها و تهديدهاي محيط زيست در ايران - رويكردهاي نوين اقتصادي در تعامل بين صنعت و محيط زيست - رشد و توسعه اقتصادي و ملاحظات محيط زيستي - تكنولوژي، مصرف انرژي و اقتصاد محيط زيست - كارايي و بهره وري سبز در صنايع مختلف - ساير مباحث مرتبط

- محيط زيست و انرژي پاك 
پايش هاي زيست محيطي - فناوريهاي نوين مهندسي محيط زيست در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست - كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي - كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست - HSE در صنعت -روشهاي مديريت و كاهش آلاينده هاي آلي پايدار - استانداردهاي نوين آلاينده هاي خطرناك در منابع هوا، آب و خاك - محيط زيست و فناوري اطلاعات - محيط زيست و دولت الكترونيك - روشهاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي - روشهاي موثر آموزش مهندسي محيط زيست - ارزش گذاري اقتصادي عملكرد زيست محيطي صنعت  - بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي - الگوهاي موثر مديريت محيط زيست صنعتي - انرژي هاي پاك و محيط زيست- ساير مباحث مرتبط

- محيط زيست و خدمات شهري 
برنامه ريزي و ارتقاي كيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندان - خدمات شهري و مديريت كاهش مخاطرات - فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري - مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري - عدالت اجتماعي و خدمات شهري -  قوانين، خدمات و محيط زيست شهري - چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري - توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها - شهرنشيني و اثرات محيط زيستي آن - طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست - حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي محيط زيستي آن  - توسعه و شهرسازي و برنامه ريزي شهري - آموزش شهروند حقوق شهروندي- ساير مباحث مرتبط

-محيط زيست: مديريت و بازاريابي سبز
مديريت و نوآوري سبز - بازاريابي سبز - مباني و مفاهيم برندينگ سبز - مولفه هاي معرفي يك برند سبز - اولويتها و ترجيحات عمومي در مقبوليت و پذيرش برند سبز - الگوسازي در برندينگ سبز  و منافع حاصل از آن - چالشها و فرصتهاي بكارگيري مفاهيم برندينگ سبز - ارتباط رسانه ها و سازمانهاي مرتبط با برندينگ سبز و ساير محورهاي مرتبط - ساير مباحث مرتبط

-بحرانهاي زيست محيطي و راهكارهاي بهبود
مكانيسم هاي توسعه پاك در محيط زيست و گسترش آن  - اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست - ارزشگذاري اقتصادي زيست محيطي - ارزشگذاري اقتصادي تالابها - ارزشگذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت - ارزيابي هاي زيست محيطي - ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست - ارزيابي ريسك زيست محيطي - توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها -  مديريت پسماندها - مديريت مواد زائد خطرناك - انواع آلودگيهاي محيطي - قوانين و مقررات ملي و بين المللي زيست محيطي - نقاط ضعف و قوت قوانين و مقررات ملي و بين المللي زيست محيطي - تدوين واجرايي نمودن مقررات زيست محيطي و نقش آن در كاهش تخريب محيط زيست - چالشهاي منطقه اي و بين المللي زيست محيطي - جرائم زيست محيطي - عوامل موثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستمهاي خشكي و آبي - ساير مباحث مرتبط

-محيط زيست و كشاورزي 
مهندسي و مديريت كشاورزي و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت محيط زيست و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت منابع طبيعي و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت درياها و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت شيلات و آبزيان و توسعه پايدار  مهندسي و مديريت جنگل و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت مرتع و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت بيابان و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت دام و دامپزشكي و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت اقليم و توسعه پايدار - مهندسي و مديريت توليدات گياهي و محصولات زراعي توسعه پايدار - مهندسي و مديريت آبخيزداري و مديريت منابع آب وخاك و توسعه پايدار و ساير محورهاي مرتبط - ساير مباحث مرتبط

- كاربرد علوم و فناوريهاي نوين در كشاورزي و منابع طبيعي
بيوتكنولوژي، اصلاح واريته هاي گياهي،  برآورد و مديريت محصولات كشاورزي تنشهاي محيطي - اصلاح، تغذيه، بيوتكنولوژي و مديريت دامپروري - تكنولوژي هاي نوين و بيوتكنولوژي در صنايع غذايي - ترويج و توسعه كشاورزي - مكانيزاسيون كشاورزي - گياهپزشكي - تغذيه محصولات باغباني، هورمون‌هاي گياهي و ... - كاربرد RS و GIS در شناخت و ارزيابي خشكسالي هاي كشاورزي، مديريت جنگل و مرتع، مديريت جامع حوضه هاي آبخيز، در پايش بيابان، روش هاي نوين كنترل فرسايش بادي و محيط زيست - اثرات نانو ذرات در محيط زيست - كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست - شيلات و محيط زيست - ساير مباحث مرتبط

نظرات