اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

محورهاي كنفرانس:

اقتصاد:


-راهكارهاي توسعه مناطق آزاد: سرمايه گذاري، فرصتها و چالشها
فرصتهاي سرمايه گذاري در زمينه گردشگري، صنعت، تجارت و بازرگاني در مناطق آزاد - مناطق آزاد و تاثير آن بر توسعه اقتصادي كشور - تأثير تعامل و هم افزايي گمرك با مناطق آزاد در جهت توسعه اقتصادي - نقش و جايگاه مناطق آزاد بر اشتغال زايي آن استان - استفاده از ظرفيتها و تسهيلات مناطق آزاد در زمينه صادرات مجدد و ترانزيت - طراحي الگوهاي نوين براي جذب سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد - فرصتهاي سرمايه گذاري در زمينه زيرساختها و امكانات زيربنايي مناطق آزاد - نقش مناطق آزاد در تجارت خارجي كشور - مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات مناطق آزاد كشور با قوانين و مقررات كشورهاي همسايه - نقش و جايگاه مناطق آزاد بر تحولات فرهنگي و اجتماعي آن استان- تاثير قوانين و مقررات مناطق آزاد بر جذب سرمايه - نقش و تأثير فناوري اطلاعات بر توسعه مناطق آزاد - ساير مباحث مرتبط  

-توسعه پايدار با بهبود رويكرد كسب و كار
ساختار بازار سرمايه و تامين مالي براي توسعه بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات - بررسي روش هاي تامين مالي و سرمايه گذاري در كشور - بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري به منظور جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي - اقتصاد سياسي سرمايه گذاري و تامين مالي - بانك ها و شيوه هاي تامين مالي در بخش هاي مختلف اقتصادي - جايگاه بازار سرمايه در تامين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي - بررسي وضعيت فضاي كسب و كار و نقش آن بر بهبود سرمايه گذاري - نقش بازارهاي غير رسمي تامين مالي بر فضاي كسب و كار - مديريت ريسك سرمايه گذاري در ايران - اثرات خصوصي سازي نظام تامين مالي بر فضاي كسب و كار - صندوق توسعه ملي و نقش آن در توسعه سرمايه گذاري در كشور -  بررسي نوسانات نرخ ارز در نظام تامين مالي كشور- ساير مباحث مرتبط  

-توزيع درآمد، فقر و عدالت اقتصادي
ارتباط شاخصهاي اقتصاد كلان با توزيع درآمد يا فقر يا عدالت اقتصادي - ارتباط توزيع درآمد و فقر - ارتباط توزيع درآمد و عدالت اقتصادي - ارتباط فقر و عدالت اقتصادي - ارتباط ميان توزيع درآمد، فقر و عدالت اقتصادي - ساير مباحث مرتبط  

-اقتصاد و توليد ملي 
توليد ملي و اشتغال - توليد ملي و سرمايه گذاري - توليد ملي و بازرگاني خارجي - توليد ملي و خصوصي سازي - توليد ملي و نقش دولت - توليد ملي و نقش صنعت گردشگري - اقتصاد بخش عمومي - اقتصاد كلان -  اقتصاد بين‌الملل - ساير مباحث مرتبط  

-سرمايه گذاري و توليد ملي 
ساختار بازار سرمايه و تأمين مالي براي توسعه بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات - روش‌هاي تأمين مالي و سرمايه‌گذاري مناسب در كشور - ايجاد و بررسي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي ايراني و بين‌المللي شبكه‌هاي اجتماعي براي تأمين مالي در ايران - سرمايه اجتماعي و بحران تأمين مالي - استقراض خارجي، مزايا و مضرات - دريافت و انتقال ايده‌هاي نوسرمايه‌گذاران به عنوان كارآفرينان ابعاد مختلف سرمايه‌گذاري توليدي - بانك‌ها و نحوه تأمين مالي در بخش‌هاي مختلف توليدي - جايگاه بازار پول و سرمايه‌ در تأمين مالي - بررسي وضعيت فضاي كسب و كار بانكي و تأثيرات آن بر بهبود سرمايه‌گذاري - بررسي اثرات نرخ ارز در حوزه‌ سرمايه‌گذاري و نظام تأمين مالي كشور - نقش شركت‌هاي تأمين سرمايه در بهبود فضاي سرمايه‌گذاري كشور - راهكارهاي ايجاد انگيزه و افزايش سطح دخالت سرمايه‌گذران - بررسي ساختار، فرصت‌ها و چالش‌هاي تأمين مالي بلندمدت در ايران - نقش صندوق توسعه ملي در توسعه‌ سرمايه‌گذاري - شكوفايي اقتصادي با افزايش سطح سرمايه‌گذاري پايدار -  اثرات خصوصي‌سازي در حوزه‌ سرمايه‌گذاري و نظام تأمين مالي - ساير مباحث مرتبط    

-توسعه اقتصادي و مديريت مالي
سرمايه گذاري و توليد ملي - فرصت ها و چالش هاي توسعه سرمايه گذاري - دولت و توسعه سرمايه گذاري يا اقتصادي  تهديدها و فرصت هاي اقتصادي حاكم بر فضاي كسب و كار - استراتژي هاي مالي - مديريت ريسك، مديريت سرمايه گذاري، مديريت مالي شركت ها، مديريت توليد و عمليات- مديريت زنجيره تامين - مديريت پروژه، مديريت فرآيندها و معماري سازماني - مديريت لجستيك، تاثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني - ارزش گذاري پول ملي - اصلاح نظام هاي بانكي، بيمه اي، مالياتي، گمرك و توزيع كالا - تحولات اقتصاد جهاني و فرصتهاي روياروي آن -  ساير مباحث مرتبط    

-اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي 
شناسايي ملاك ها و معيارهاي اقتصاد مقاومتي - تأثير و نقش اقتصاد مقاومتي بر توليد ملي - ارزيابي ميزان ثبات قوانين كليدي در زمينۀ توليد و سرمايه گذاري و تأثير آن روي حمايت از توليد ملي - ارائه مسيرهاي برون رفت از مشكلات صادرات غيرنفتي - نقش نقدينگي شركت هاي دانش بنيان در ميزان موفقيت فعاليت هاي علمي آن ها - تأثير تغييرات نرخ ارز بر توليد ملي - بررسي چگونگي بهره گيري از نيروهاي توانمند در برنامه ريزي اقتصاد مقاومتي - جهاد اقتصادي در تعاليم ديني، قانون اساسي و سند چشم انداز توسعه - جهاد اقتصادي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت - جهاد اقتصادي و متغيرهاي كلان اقتصادي - جهاد اقتصادي و متغيرهاي مديريتي - تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و مؤلفه هاي كليدي آن - راهبردهاي اقتصاد مقاومتي، فرصتها و تهديدها - زيرساختهاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي لازم براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي - آموزه هاي ديني و اعتقادي، فرهنگ سازي و رسانه ها در اقتصاد مقاومتي - نقش اقتصاد دانش بنيان در دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي - اقتصاد مقاومتي، عبور از تحريم ها و تنگناهاي اقتصادي - سياستگذاريهاي اقتصادي و جايگاه آن در اقتصاد مقاومتي -  اقتصاد مقاومتي و مديريت درآمدهاي نفتي -  اقتصاد مقاومتي و تعاملات منطقه اي و بين المللي -  اقتصاد مقاومتي و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله - ساير مباحث مرتبط  

-رابطه اقتصاد با حماسه سياسي و اقتصادي
رابطه‌ خصوصي‌سازي و تحقق حماسه‌ اقتصادي - سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و توسعه‌ اقتصادي - حماسه‌ اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري - نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در تحقق حماسه‌ اقتصادي - سلامت نظام اداري و حماسه‌ اقتصادي - جايگاه تجارت الكترونيك در تحقق حماسه‌ اقتصادي - مقابله با فساد، رانت و انحصار براي تحقق حماسه‌ اقتصادي - نقش دستگاه هاي نظارتي درتحقق حماسه‌ اقتصادي - نقش نظام مالياتي در تحقق حماسه‌ اقتصادي - آسيب‌شناسي حماسه‌ سياسي و اقتصادي - بسترهاي فرهنگي حماسه سياسي و اقتصادي - چالش ها و موانع تحقق حماسه سياسي و اقتصادي و راهكارهاي مقابله با آن - جايگاه و نقش زنان و خانواده در تحقق حماسه سياسي و اقتصادي - نقش همسايگان ايران در تحقق حماسه سياسي و اقتصاد - ساير مباحث مرتبط  

-اقتصاد در شرايط تحريم
تبيين شرايط اقتصادي كشورهاي تحريم شده از منظر متغيرهاي خرد يا كلان اقتصادي - تحريم اقتصادي از بعد اجتماعي - تحريم اقتصادي و حقوق و سياست بين الملل - تاثير تحريم ها بر توليد و تجارت انرژي - نظام مالي و پولي بين المللي و شرائط تحريم هاي اقتصادي - تاثير تحريم ها بر سيستمهاي بانكداري و تجارت بين الملل - تاثير تحريم اقتصادي بر فضاي كسب و كار، كارآفريني، بنگاههاي كوچك و متوسط، سازمانها و شركتهاي بين المللي - تاثير تحريم ها بر صنعت توريسم سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم خارجي - مقررات زدايي و مقررات گذاري متناسب با شرايط تحريم - مقررات ارزي و تجاري در شرايط تحريم - تامين مالي ارزي در شرايط تحريم - تجربه بحران ارزي ساير كشورها - راهكارهاي برون رفت از ركود تورمي - بازنگري نقش نظام بانكي در شرايط تحريم - سياست‌هاي پولي و اعتباري مناسب در شرايط تحريم - ساير مباحث مرتبط  

-اقتصاد كشاورزي 
نوسانات نرخ ارز، فرصت ها و چالش هاي تجاري شدن بخش كشاورزي - فرصت ها و چالش هاي ناشي از تحريم هاي اقتصادي بر بخش كشاورزي - هدفمندسازي يارانه ها و تاثير آن بر بخش كشاورزي - مديريت و بهره وري آب در بخش كشاورزي - تجارت محصولات سالم و ارگانيك - آموزش و بهره وري نيروي كار در بخش كشاورزي - بازاريابي محصولات كشاورزي - نقش تشكل ها و تعاوني هاي كشاورزي در توسعه كشاورزي - ساير مباحث مرتبط  

-توسعه كشاورزي با تاكيد بر توليد ملي 
بررسي توسعه صادرات ارگانيك  بخش كشاورزي و دامپروري در منطقه - امنيت غذايي، مديريت ضايعات كشاورزي و بقاياي محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه روستايي و امنيت ملي - تحقيقات پايه اي كشاورزي و نقش آن در توسعه كشاورزي - توسعه كشاورزي و نقش آن در توليد ملي - راههاي گسترش و فعالسازي كشاورزي صنعتي - مديريت منابع آب، چالشها و فرصتها - مديريت الگوي كشت با تاكيد بر استفاده بهينه از خاك - مديريت كارگاههاي توليدي بخش كشاورزي و دامپروري - استفاده از  ژرم پلاسم ها و پايه هاي ژنتيكي بومي در اصلاح و توليد ارقام جديد - مديريت و توسعه باغات و الگوهاي كشت - افزايش بهره وري از گياهان دارويي منطقه - مديريت ريسك، بيمه و بازاريابي محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه كشاورزي - ساير مباحث مرتبط  

-توسعه روستايي با تاكيد بر توليد ملي 
بررسي مشكلات مديريتي صادرات محصولات كشاورزي - توسعه روستايي در رابطه با توسعه كشاورزي - جايگاه توسعه روستايي در توليد ملي - دانش بومي و پايداري توسعه روستايي - ديدگاه‌هاي پيشرو در توسعه پايدار روستايي - محيط زيست و توسعه پايدار روستايي - صنايع روستايي و توسعه پايدار - گردشگري و توسعه پايدار روستايي - جغرافيا و نقش آن در برنامه ريزي روستايي - ساير مباحث مرتبط 

 

مديريت:

- دولتي

- بازرگاني

-مالي 

- فناوري اطلاعات

 

حسابداري:

-مباحث نوين در حسابداري  
آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران و جهان -  نيازهاي امروز پژوهشي كشور در حوزه مسائل مالي و حسابداري - آموزش حسابداري و راه هاي توسعه و بهبود شيوه هاي آن - حسابداري ، حسابرسي و تحولات فناوري اطلاعات - حسابداري ، بانكداري و ماليه اسلامي - اخلاق حرفه اي و تحقق حسابداري آرماني - نقش اطلاعات حسابداري در تصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور - قانون ماليات و حسابداري ماليات بر ارزش افزوده - كارآيي بازار سهام در ايران -  ساير مباحث مرتبط    

-اخلاق در حسابداري و حسابرسي 
اخلاق در حسابداري مالي، حسابداري مديريت و نقش آن بر گزارشگري مالي -  اخلاق حرفه‌اي حسابداري و تاثير آن بر تداوم ارزش‌آفريني - اخلاق در حسابداري از ديدگاه تهيه‌كنندگان، تاييدكنندگان و استفاده‌كنندگان از صورتهاي مالي و گزارشگري مالي - حسابرسي صورتهاي مالي و نقش آن در كشف، پيشگيري از تقلب و فساد مالي - حسابداري اسلامي و چالشهاي پياده‌سازي آن در ايران - موانع و مشكلات استقرار ضوابط اخلاقي در حرفه‌ي حسابداري و حسابرسي - حسابداري سنجش مسئوليت اجتماعي -  ساير مباحث مرتبط    

-حسابداري مديريت و كاهش قيمت بهاي تمام‌شده 
حسابداري مديريت كاهش قيمت بهاي تمام‌شده كالا و خدمات در شركتها و سازمانهاي خصوصي و دولتي - حسابداري مديريت و نقش آن در موفقيت شركتها و سازمانها - محاسبه و مديريت قيمت تمام‌شده در شرايط كنوني - تكنيكها و ابزارهاي كاهش قيمت تمام‌شده در شرايط كنوني - مديريت استراتژيك هزينه و عملكرد در شرايط كنوني - هدفمندي يارانه‌ها و قيمت تمام‌شده محصولات و خدمات - بودجه‌بندي، كنترل بودجه‌اي و مراكز مسئوليتي - حسابداري مديريت و بودجه‌ريزي عملياتي شناور - حسابداري مديريت و حسابرسي عملكرد - حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازماني - زنجيره ارزش و حذف فعاليتهاي فاقد ارزش‌افزوده -  ساير مباحث مرتبط    

-شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري
شـنـاسـايـي دارايي‏هـاي نـامـشـهـود - حسـابداري سـرمايه فـكـري و نـامـشـهـود - ارزش‏گذاري سرمايه فكري - سرمايه فكري و زنجيره ارزش - سنجش و ارزيابي سرمايه فكري - ارزيـابـي و سـنـجش دارايـي‏هـاي دانـشي - ارزيابي و سنجش مالكيت فكـري - تحليل اثـر سرمـايـه فكـري بـر ارزش سهـام - اظهارنامـه‏ مالي و اظهارنـامه سرمـايـه فكـري - حسابداري سرمايـه انسانـي - تحـليل انواع مدل‏ها‏، شاخص‏هـا، سنجـه‏ها و فاكتـورهاي سنـجش سرمايه فكري - روش‏هـاي تنظيم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـايـه فـكـري و نـامـشـهـود -  ساير مباحث مرتبط    

-بازار سرمايه، شفافيت و حسابداري 
نقش اطلاعات حسابداري، افشا و اثرات آن در بازار سرمايه - نقش اطلاعات حسابداري در ارزيابي بازار سرمايه - نقش اطلاعات حسابداري و حسابرسي در شفافيت اطلاعات - تاثير شفاف‌سازي اطلاعات در شرايط اقتصادي كشور - نقش اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت - توقعات بازار سرمايه از حسابداري - توقعات حسابداري از بازار سرمايه -  ساير مباحث مرتبط    

-حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
چالش هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران -  رويكردهاي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري - مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي مديريت مالي - مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي حسابداري مديريت - بازاريابي مالي و رويكردهاي ارتقاي سرمايه گذاري پايدار - شكوفايي اقتصادي با رشد سرمايه گذاري پايدار - سرمايه گذاري ملي و حمايت از سرمايه ايراني جذب سرمايه گذاري بين المللي، ثبات اقتصادي و سياسي - بكارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري - استانداردسازي ملي براي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري - جسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي و كليه مباحث مربوط به حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري -  ساير مباحث مرتبط    

-ارتباط حسابداري با‌ صنـعت و جـامعـه       
بررسي تطبيقي وابستگي صنعت به پژوهش‌هاي حسابداري در ايران و ساير كشورهاي جهان - چگونگي و ميزان پژوهش‌هاي حسابداري موثر بر صنعت ايران طي دو دهه‌ گذشته - چشم انداز دانشكده هاي حسابداري ايران در سال 1404 - بررسي ساختار و كم و كيف نهادهاي واسط بين دانش حسابداري و صنعت - پيامدهاي اجراي فاز دوم لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثيرات آن بر حسابداري و حسابرسي - نقش حسابداري در كنترل و تخصيص هر چه بهتر منابع سازمان و جامعه - نقش نهاد هاي مالي در توسعه اقتصاد كشور - نقش حسابداري در بازار هاي پول، سرمايه و بيمه - جايگاه حسابداري در نقشه جامع علمي كشور و سند تحول علمي - اهميت و نقش حسابداري مديريتي در افزايش كارايي سازمان - اهميت، چالش‌ها و راهكارهاي اجرايي حسابداري نظام‌هاي نوين مالياتي - چالش حسابرسي مالياتي: تشخيص و موانع - نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي در ايران - نقش رسانه‌ها در ارتقاي دانش عمومي حسابداري مردم - نقش حسابداري و حسابرسي در تامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري از فساد - ضرورت و چگونگي اجراي حسابرسي عملكرد -  تبيين و ارزيابي نقاط ضعف كنترل هاي داخلي و تاثير آن بر سلامت نظام اداري - ضرورت و چگونگي اجراي حسابرسي داخلي مبتني بر ريسك - چگونگي تاثير حسابداري بر توسعه‌ فرهنگي جامعه - چگونگي تاثير فرهنگ جامعه بر دانش و حرفه‌ حسابداري و حسابرسي - مباني، چالش‌ها‌ و راهكارهاي توسعه‌ فرهنگ پاسخگويي - عوامل موثر بر جلب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداري و حسابرسي - عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي اعضاي خانواده‌ حسابداري - نقش رضايتمندي شغلي حسابداران در افزايش بهره‌وري منابع سازمان -  ساير مباحث مرتبط    

-رابطه حسابداري با حماسه سياسي و اقتصادي 
آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران و جهان - سيستم هاي اطلاعات حسابداري - نقش اطلاعات حسابداري در تصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور-  اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها - نقش حسابداران و حسابرسان در حماسه اقتصادي -  نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه - آموزش حسابداري و راه هاي توسعه و بهبود شيوه هاي آن -  ساير مباحث مرتبط    

-حسابداري و فناوري اطلاعات 
تحولات فناوري اطلاعات و آموزش حسابداري - تحولات فناوري اطلاعات و حرفه‌ حسابداري - تحولات فناوري اطلاعات و حسابرسي - تحولات فناوري اطلاعات و فرهنگ سرمايه‌گذاري - تحولات فناوري اطلاعات و نرم‌افزارهاي آماده - مشكلات تطبيق نرم‌افزارهاي حسابداري ايراني با واقعيت‌هاي حرفه - مشكلات ناشي از عدم وجود برخي از داده هاي صورتهاي مالي در نرم افزارهاي حسابداري يا عدم تطبيق آنها با صورتهاي مالي -  ساير مباحث مرتبط

 

جهت دريافت جزييات هر محور به پايگاه اطلاع رساني كنفرانس مراجعه نماييد.

 

نظرات