همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه

همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه

محورهاي همايش:

-عدالت آموزشي

-مسكن اقشار كم درآمد

-مراقبت اجتماعي و الگوهاي آن

-امداد اجتماعي و مديريت بحران

-سازماندهي و مديريت رفاه اجتماعي

-اشتغال و كارآفريني گروههاي هدف

-بيمه­ هاي اجتماعي: چالشها و فرصتها

-بيمه­ هاي سلامت: محدوديتها و ظرفيتها

-روش­هاي فقرزدائي و توانمند سازي گروههاي هدف

-هدفمندي يارانه­ ها: ارزيابي گذشته و راهكارهاي آينده

آسيب­هاي اجتماعي: الگوهاي مداخله پيشگيرانه و درمان

نظرات