چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

محورهاي كنفرانس:

توسعه پايدار و برنامه ريزي منطقه اي و شهري(مفاهيم، تجربيات، مطالعات تطبيقي و كاربردي)

-جغرافياي شهري پايدار 
- آمايش شهري 
- محيط زيست و منابع طبيعي شهري 
- بهداشت شهري 
- نقشه برداري شهري 
- مديريت شهري 
- الگوهاي توسعه شهري(از طرح تا اجرا) 
- زير ساخت شهري 
- شريانهاي حياتي شهري 
- حمل و نقل شهري 
- ابزارهاي توسعه شهري


 توسعه پايدار،معماري و طراحي شهري(مفاهيم،تجربيات،مطالعات تطبيقي و كاربردي)

- شكل شهر 
- شاخص هاي شهر پايدار 
-ساختارهاي شهري 
- مرمت شهري 
- الگوهاي ساخت و ساز پايدار 
- الگوهاي مديريت ساخت و ساز 
- منظر شهري 
- معماري بومي و اقليمي 
-مواد و مصالح پايدار


مهندسي عمران و توسعه پايدار

- مقاوم سازي ساختارهاي شهري 
- بهسازي لرزه اي ساختارهاي شهري 
- مصالح نوين پايدار در سازه 
- مصالح بومي پايدار در سازه


فناوري اطلاعات و توسعه پايدار 

- نقش فناوري اطلاعات و مهندسي برق در توسعه سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان 
- نقش فناوري اطلاعات در توسعه گردشگري 
- فناوري اطلاعات و معماري سازماني 
- كاربرد نوين فناوري اطلاعات در توسعه پايدار


بهينه سازي مصرف انرژي و توسعه پايدار

- نقش فناوري هاي نوين و انرژي هاي پاك در سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان 
- پايش و كنترل مصرف انرژي و ارائه راهكارهاي بازگشت سرمايه 
- استانداردهاي كنترل مديريت ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي 
- دورنماي بلندمدت فناوري هاي انرژي در توسعه پايدار

نظرات