اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت

اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت

محورهاي همايش:

   -معنويت و سلامت جسمي

  -معنويت و سلامت روان­شناختي

   -معنويت و سلامت اجتماعي

  -مباني و شاخص­هاي معنويت و سلامت معنوي در آموزه­هاي اسلام

  -مباني و شاخص­هاي سلامت در آموزه­هاي اسلام

  -مباني و شاخص­هاي معنويت و سلامت معنوي در ادبيات فارسي

  -مباني و شاخص­هاي سلامت در ادبيات فارسي

 -مباني روان­شناسي مثبت­گرا با رويكرد اسلامي

 -مباني روان­شناسي مثبت­گرا در ادبيات فارسي

    -معنويت و سلامت خانواده

    -مباني فلسفي تربيت معنوي

   -مباني روان­شناختي تربيت معنوي

    -مباني اعتقادي تربيت معنوي

     -مطالعات تطبيقي معنويت و سلامت معنوي از ديدگاه دانشمندان مسلمان و غير مسلمان

     -مطالعات تطبيقي سلامت از ديدگاه دانشمندان مسلمان و غير مسلمان

    -چالش­ها و نقاط قوت نظام سلامت كشور در حوزه سلامت معنوي و ارتقاي آن

     -معنويت و سلامت معنوي در اسناد بالادستي و قوانين كشور

    -معنويت و سلامت معنوي در احكام برنامه ششم

نظرات