پنجمین کنفرانس مهندسی معدن

پنجمین کنفرانس مهندسی معدن

محورهاي كنفرانس:

- اكتشاف منابع معدنى، ژئوفيزيك اكتشافى، ژئوشيمى اكتشافى، زمين شناسى معدنى و ارزيابى ذخاير معدنى
- اكتشاف نفت و شبيه سازى ذخاير معدنى
- طراحى، آتشبارى و استخراج معادن
- مكانيك سنگ و حفارى در معادن
- تجهيزات، ماشين آلات و صنايع معدنى 
- اقتصاد و مديريت در معادن
- فرآورى مواد معدنى 
- بهداشت، ايمنى و محيط زيست در معادن و اثرات زيست محيطى آن
- فناورى اطلاعات و نرم افزارهاى معدنى

نظرات