همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری

همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری

محورهاي همايش:

  1. راهبري ( Coaching ) و تحول مديريت منابع انساني

- نقش Coaching (راهبري و هدايت ) در مديريت رفتار و عملكرد كاركنان

- بررسي استراتژي هاي تغييرنگرش در مديريت سازماني

- نقش توانمندسازي سرمايه انساني در مديريت تحول  

- مديريت تحول در مديريت منابع انساني الكترونيكي

- نقش راهبري در ايجاد فرهنگ سازماني اثربخش و گسترش كار تيمي و مشاركتي در سازمانها

- مديريت تعارض و چالش هاي رفتاري در هنگام تحول

- نقش شايسته گزيني و شايسته پروري در تحول سازمانها

 

 

 

  1. مديريت تحول و كارآفريني سازماني

- نقش حمايت از خلق و توسعه ايده هاي جديد كاركنان در توسعه فضاي كسب وكار

- بررسي چگونگي جذب مشاركت ذي نفعان در فرايند توليد كالا ها و خدمات در توسعه كسب و كار

- نقش افزايش قابليت كاركنان جهت يادگيري از يكديگر در توسعه كارآفريني سازماني از طريق كار تيمي

- بررسي چگونگي ايجاد ارزش افزوده در تغيير مدل هاي ارتباط با ذينفعان

- نقش توانمند سازي و پرورش كاركنان در افزايش فرصت هاي كارآفريني در سازمانها

- نقش بكارگيري رويكردهاي مناسب براي مواجهه با تغييرات در افزايش مزيت رقابتي پايدار براي سازمانها 

- نقش بكارگيري و اجراي ايده هاي كاركنان در توسعه فرهنگ كارآفريني در سازمان

نظرات