کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

محورهاي كنفرانس:

-كنترل و پايش آلودگي هاي آب، خاك و هوا

-بازيافت پساب ها

-روش هاي موثر و نوين تصفيه و پايش كيفي و كمي آب و فاضلاب

-محيط زيست و آمايش سرزمين

-مباحث نوين در علوم و مهندسي محيط زيست

-مديريت پسماندهاي صنعتي، بيمارستاني و شهري چالش ها و راهكارها

-چالش هاي زيست محيطي صنايع وتقليل آن ها

-حفاظت از اكوسيستم هاي آبي

-تغيير اقليم و محيط زيست

-كشاورزي دوستدار محيط زيست

-انرژي هاي سبز، انرژي هاي نو

-تنوع زيستي و ظرفيت هاي اكولوژيكي زيست بوم پايدار

-مديريت، آموزش و اقتصاد محيط زيست

-مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري

-محيط زيست طبيعي و انساني و توسعه پايدار

-حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار

-استانداردهاي ايمني و زيست محيطي در فعاليت هاي انساني (HSE)

-حفاظت محيط زيست در صنايع

 

 

نظرات