همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار

همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

 مهندسي عمران

-مهندسي سازه

-مهندسي ژئوتكنيك

-مديريت ساخت و اجرا

-آموزش و توسعه مهندسي عمران

-مهندسي زلزله و بهسازي لرزه اي

-نقشه برداري، زئودزي و ژئوماتيك

-مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك

-فناوري هاي نوين در مهندسي عمران

-مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار

-ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل

-مهندسي منابع آب، سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي

-مكانيك خاك و پي ( ژئوتكنيك)

-مهندسي رودخانه

-مهندسي آب و فاضلاب

-مهندسي عمران و تكنولوژي بتن

-مهندسي عمران و ژئوتكنيك و معدن

-مهندسي عمران و محيط زيست

-مهندسي عمران و راه و ترابري

-مهندسي عمران و مديريت ساخت و اجرا

-مهندسي عمران و نقشه برداري

-فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني

-رايانه و هوش مصنوعي در مهندسي عمران

-كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران

-كاربرد ژئوفيزيك در سد سازي

-سيستم هاي  GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران

-مهندسي تخريب در صنعت ساختمان

-مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب

-فناوري نوين در صنعتي سازي ساختمان

 

مهندسي شهرسازي و توسعه پايدار

-استانداردسازي، شهرسازي توسعه پايدار

-  استانداردسازي و برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز

- استانداردسازي، الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار

- سكونت گاه هاي بومي و توسعه شهري پايدار

-  محيط زيست و رابطه آن با توسعه پايدار شهري

-  مهندس ترافيك و حمل و نقل شهري

-مهندسي تونل براي نواحي شهري

-  كنترل آلودگي در مناطق شهري

-  ناپايداري شهري و عوامل مؤثر بر آن

-  سياست‌ هاي ملي و منطقه ‌اي و توسعه شهري پايدار

-  شهرهاي جديد و توسعه شهري پايدار

-  تجارب توسعه شهري پايدار در ايران و جهان

-  توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه شهري پايدار

-  مصالح و فرآورده هاي ساختماني استاندارد و جايگاه آن در مهندسي عمران و شهرسازي پايدار

-  برنامه ريزي انرژي در طرح هاي ساخت و ساز

-  روش هاي بهره وري در صنعت ساختمان با رويكرد پايداري

-  نقش مهندسي شهرسازي در استانداردسازي و دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار

- استانداردسازي و ارتقاي كيفي ساخت و سازهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار

-  استانداردسازي, مهندسي  شهرسازي پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبيعي

 - كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) در مديريت و توسعه شهري

-  فن آوري اطلاعات و نقش آن در مديريت و توسعه پايدار شهري

 - دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار با بكارگيري مواد و مصالح نوين

- توسعه شهري و فناوري هاي نوين در صنعتي سازي ساختمان

-  مقاوم سازي ساختارهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار و استانداردسازي

-  بهسازي لرزه اي ساختارهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار و استانداردسازي

-  توسعه شهري و بكارگيري مواد و مصالح بومي پايدار در سازه ها

- ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري

-  مهندسي شهرسازي و بحران آب و انرژي

-  صنعت بيمه و ارتباط آن با توسعه شهري

نظرات