سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

محورهاي كنفرانس:

صنعتي سازي و مصالح و سازه هاي نوين

- انبوه سازي در صنعت ساخت

- نسل جديد ساختمانهاي صنعتي

توسعه پايدار و محيط زيست و مصالح نوين

- بومي سازي و توسعه پايدار

- محيط زيست

- مصرف انرژِي و ساختمانهاي سبز

سيستم و روش هاي نوين اجرايي

- سيستم هاي نوين سازه اي 

- سازه هاي ويژه

- روش هاي نوين بهسازي و مقاوم سازي

- اثر آتش بر سازه ها

- روش هاي نوين اجراي ساختمان ها

ارتباط بين رشته هاي فناوري هاي نوين

- نقش فناوريهاي نوين عمران در معماري

- نقش فناوريهاي نوين عمران در تاسيسات مكانيكي

- نقش فناوري هاي نوين عمران در تاسيسات برقي

مصالح نوين

- مواد مركب

- مصالح سبك نوين

- بتن هاي توانمند 

- مدلسازي نرم افزاري مصالح نوين

فناوريهاي نوين در حوزه ژئوتكنيك و حمل و نقل

- مصالح نوين در ژئوتكنيك 

- فناوريهاي نوين در زير ساخت هاي حمل و نقل 

نظرات