همایش ملی کاربرد علوم ورزشی تلفیقی

همایش ملی کاربرد علوم ورزشی تلفیقی

اهداف همايش:

-تبادل اطلاعات و فراهم شدن زمينه اي براي دستيابي به آخرين يافته هاي پژوهشي در ارتباط با مقوله هاي مختلف تربيت بدني و علوم ورزشي

-ايجاد زمينه اي نو در تلفيق علوم مختلف مرتبط با گرايش‌هاي تربيت بدني و علوم ورزشي

 

 

محورهاي همايش:

- ارتباط بين فيزيولوژي، مديريت، حركات اصلاحي، بيومكانيك ورزشي و رفتار حركتي در جنبه هاي مختلف ورزشي،

- نقش و جايگاه علوم تلفيقي در بهبود كيفيت زندگي و ورزش،

-اهميت مديريت زيست محيطي و پايش آلودگي در مجموعه ها و اماكن ورزشي،

-ارتقاء سطح كمي و كيفي عملكرد كاركنان و افزايش بهره وري  در سازمان هاي مختلف با تاثير پذيري از گرايشهاي مختلف تربيت بدني

-استانداردسازي اصول كار با توجه به تنوع مشاغل از ديدگاه حركات اصلاحي

-استانداردسازي اصول كار با توجه به تنوع مشاغل از ديدگاه رفتار حركتي

-استانداردسازي اصول كار با توجه به تنوع مشاغل از ديدگاه فيزيولوژي ورزشي

-استانداردسازي اصول كار با توجه به تنوع مشاغل از ديدگاه حركات اصلاحي

-استانداردسازي اصول كار با توجه به تنوع مشاغل از ديدگاه بيومكانيك ورزشي

-بهبود وضعيت سلامتي و بهداشت جسماني و رواني كاركنان و تاثير آن بر بهره وري سازمان

-ارتباط و نقش علوم مهندسي در تربيت بدني و علوم ورزشي

- نقش و جايگاه علوم تلفيقي در توسعه فرهنگ ورزش همگاني به منظورارتقاي سلامت خانواده‌ و جامعه

- آسيب شناسي سلامت نوجوانان و جوانان از ديدگاه علم فيزيولوژي ورزشي، مديريت و رفتار حركتي و...

-تلاش در جهت برنامه ريزي بهتر اوقات فراغت با بهره گيري از علوم تلفيقي

- ارتقاي كيفيت كار ورزشكاران حرفه اي و آماتور از طريق بكارگيري علوم نوين در تربيت بدني،

-تلفيق گرايشهاي مختلف تربيت بدني با علوم پزشكي، پايه و مهندسي

نظرات