کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

محورهاي كنگره:

- معارف ديني بومي و نقش آن در به روز رساني علوم انساني اسلامي

- انقلاب اسلامي و نقش آن در تحول علوم انساني اسلامي

- راهكارهاي تعامل علوم انساني اسلامي با علوم انساني غير اسلامي

- علما و دانشمندان اسلامي ايراني و جايگاه آنان در تحول علوم انساني اسلامي

- تكنولوژِي و نقش آن در تحول علوم انساني اسلامي

- زبان و ادبيات فارسي و نقش آن در پيشرفت علوم انساني اسلامي

- پيوند زبان و ادبيات فارسي و ديگر زبان ها و نقش آنان در پيشرفت علوم انساني اسلامي

- همچنين مقالاتي در كليه زمينه هاي مربوط به علوم انساني از قبيل هنر، ادبيات فارسي و غير فارسي، تاريخ، جغرافيا، حقوق، فقه، الهيات، علوم انساني،اقتصاد و...

 

نظرات