چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

محورهاي كنفرانس:

نقش شبكه بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ و دانش‌بنيان درتجاري‌سازي دانش و فناوري

-مكانيزم‌هاي نهادي، حقوقي و مالي مناسب در شبكه­ ها جهت تجاري‌سازي دانش و فناوري

-مدل‌هاي مناسب ارتباط صنعت، دولت و دانشگاه و ساير الگوهاي مناسب جهت تجاري‌سازي دانش و فناوري در بنگاه‌ها

 

مديريت نوآوري در شبكه بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ و دانش‌بنيان

-مديريت فرآيند نوآوري در شبكه بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ و دانش‌بنيان

-الزامات حقوق مالكيت فكري در همكاري‌هاي ميان نهادهاي نظام ملي نوآوري

-نوآوري باز در شبكه بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ و دانش‌بنيان

 

نقش يكپارچه‌كننده‌هاي دانش وفناوري درشبكه بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ و دانش‌بنيان

-جايگاه يكپارچه‌كننده‌ها در فرآيند تجاري‌سازي دانش و فناوري

-موانع شكل‌گيري و رشد بنگاه‌ها و سازمان‌هاي يكپارچه‌كننده دانش و فناوري

-بسترهاي مالي، حقوقي، منابع انساني و... لازم براي شكل‌گيري و رشد بنگاه‌ها و سازمان‌هاي يكپارچه‌كننده

دانش و فناوري

 

ديپلماسي فناوري در خدمت توسعه و انتقال دانش و فناوري

-نقش ديپلماسي فناوري در توسعه همكاريهاي علمي و فناورانه بين بنگاه‌ها و شبكه هاي علمي و فناورانه

داخلي و خارجي

-نقش ديپلماسي فناوري در صادرات فناوري و محصولات فناورانه

-ويژگي‌هاي ديپلماسي فناوري در شرايط تحريم

 

بسترهاي ملي لازم براي تجاري‌سازي دانش و فناوري (در كشورهاي در حال توسعه)

-بسترهاي حقوقي، قانوني و ساختاري لازم جهت تجاري‌سازي دانش و فناوري

-چالش‌ها، الزامات و نقش بخش خصوصي در تجاري‌سازي دانش و فناوري

-نقش مناطق آزاد (ويژه) اقتصادي در تجاري‌سازي دانش و فناوري

-نقش سرمايه‌گذاري خطرپذير و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير و نهادهاي مالي در تجاري‌سازي دانش و

فناوري

-نقش نهادهاي ميانجي/واسطه در تجاري سازي دانش و فناوري

-نقش مراكز رشد و پارك‌هاي علمي و فناوري در تجاري‌سازي دانش و فناوري

-استفاده از پتانسيل وقف و موقوفات جهت تجاري‌سازي دانش و فناوري

 

ديگرحوزه هاي مرتبط بامديريت فناوري

-مديريت انتقال و توسعه فناوري

-آينده‌نگاري و آينده‌پژوهي

-تدوين سياست‌ها و استراتژي‌هاي توسعه فناوري

-مديريت تحقيق و توسعه

نظرات