اولین همایش ملی تبیین اندیشه های امام خامنه ای (مدظله العالی) در حوزه تامین اجتماعی

اولین همایش ملی تبیین اندیشه های امام خامنه ای (مدظله العالی) در حوزه تامین اجتماعی

اهداف همايش:

- باز تعريف و تبيين جايگاه و نقش تامين اجتماعي به ويژه سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) در دهه دوم فعاليت آن

- معرفي توانمندي‌ها و آسيب شناسي چالش‌هاي تامين اجتماعي به ويژه تامين اجتماعي نيروهاي مسلح از منظر انديشه‌هاي امام خامنه‌اي (مدظله العالي)

- ارائه راهكار و پيشنهادهايي به مسئولين عالي كشور و نيروهاي مسلح، فرهنگ سازي و فراهم سازي و آماده نمودن شرايط و بسترهاي تحقق هرچه بيشتر انديشه‌هاي امام خامنه‌اي(مد ظله العالي)  در حوزه تامين اجتماعي

 

 

محورهاي همايش:

 تبيين جايگاه و تجلي جلوه‌هاي اسلام و آرا و انديشه‌هاي معصومين(ع) و همچنين حضرت امام خميني (ره) در رابطه با تامين اجتماعي

  تبيين انديشه‌ها، بيانات، سياست‌هاي كلي و تدابير امام خامنه‌اي(مد ظله العالي)  در حوزه تامين اجتماعي در زمينه‌هاي زير :

- مفهوم تامين اجتماعي و ابعاد آن

-تبيين خاستگاه تامين اجتماعي

-نقش و جايگاه ارزش‌هاي اسلامي

-انديشه‌هاي تامين اجتماعي در حفظ، استمرار و توسعه خدمات

-كرامت انساني و منزلت اجتماعي

-نقش و جايگاه فرهنگ

-نقش و جايگاه اقتصاد

-نقش و جايگاه بازنشستگان و بازنشستگي

-نقش و جايگاه سلامت و بهداشت

- نقش و جايگاه بيمه هاي اجتماعي در اقتصاد مقاومتي

- نقش و جايگاه مديريت جهادي

- نقش و جايگاه تامين اجتماعي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

- نقش و جايگاه آينده پژوهي

نقش نظام تأمين اجتماعي در تحقق اقتصاد مقاومتي

 سنجش، ارزيابي و بررسي كاركردهاي ساتا در دهه اول فعاليت و تبيين جايگاه و نقش آن در دهه دوم مبتني بر انديشه‌هاي امام خامنه‌اي (مدظله العالي)

- جايگاه، نقش و وظايف تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در اقتدار دفاعي

- جايگاه، نقش و وظايف تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در امنيت اجتماعي

- جايگاه و نقش تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در ارتقاي منزلت اجتماعي شاغلين و بازنشستگان نيروهاي مسلح

- جايگاه و نقش حمايت، امداد و مددكاري در نظام تامين اجتماعي نيروهاي مسلح

- جايگاه و نقش بهداشت، سلامت و طب سالمندي در نظام تامين اجتماعي نيروهاي مسلح

- جايگاه و نقش صنعت بيمه در نظام تامين اجتماعي نيروهاي مسلح

- جايگاه و نقش توانمندسازي در نظام تامين اجتماعي نيروهاي مسلح

- ساختار و سازمان دولتي و خصوصي بودن

- فناوري اطلاعات و مديريت دانش

- ارتقا و بهبود بهره‌وري، خلاقيت و نوآوري

- چگونگي تامين و تخصيص منابع مالي

- بازنگري قوانين، مقررات و فرايندها

- منابع انساني، آموزش و پژوهش

- تعاملات، نظامات و نهادهاي مرتبط

نظرات