دومین کنفرانس بین المللی راهبردهای توسعه روستایی

دومین کنفرانس بین المللی راهبردهای توسعه روستایی

انجمن توسعه روستايي ايران و دانشگاه تربت حيدريه در نظر دارند با مشاركت نهادهاي علمي، ادارات دولتي و سازمانهاي خصوصي دومين كنفرانس بين المللي راهبردهاي توسعه روستايي را با محوريت شعار رهبر معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد مقاومتي و توسعه روستاها در اسفند 1393  برگزار كنند. 

 

محورهاي تخصصي همايش:

- گردشگري و توسعه روستايي

- نقش زنان در توسعه روستايي

- امنيت غذايي و توسعه روستايي

- توسعه روستايي و اقتصاد مقاومتي

- اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي

- بازاريابي كشاورزي و توسعه روستايي

- برنامه ريزي و سياستگذاري روستايي

- محيط زيست و توسعه پايدار كشاورزي

- نقش اقتصاد و فرهنگ در توسعه روستايي

- نقش مديريت منابع آب در توسعه روستايي

- اشتغال، كارآفريني و سرمايه گذاري در توسعه روستايي

- تنوع زيستي و توسعه پايدار روستايي زاگرس مركزي

- جايگاه توسعه روستايي در برنامه ششم و سند چشم انداز

- مباحث ويژه توسعه روستايي و كشاورزي خراسان رضوي

و ساير موضوعات وابسته …

نظرات