اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

محورهاي كنفرانس:

-     چالش هاي مديريت گستره، زمان و هزينه در پروژه هاي فناوري اطلاعات

-     چالش­ هاي مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

-     مديريت ريسك پروژه هاي صنعتي در حيطه فناوري اطلاعات

-     فرصتها و چالشهاي كارآفريني در مديريت فناوري اطلاعات

-     چالش هاي مديريت دانش در حوزه سازمان ها و صنايع

-      مشكلات عدم قطعيت در حوزه فناوري اطلاعات

-      فناوري­ هاي نوين مديريتي در پروژه هاي صنعتي

-      چالش­ هاي برون­ سپاري پروژه­ هاي فناوري اطلاعات

-      چالش هاي عدم تطابق سازمان­ ها با فناوري­ هاي نوين

-      هوشمندسازي سازمان­ ها و صنايع جهت ارتقاء عملكرد سازماني

-      چالش­ هاي مديريتي پروژه­ هاي بزرگ و ملي در حوزه فناوري اطلاعات

-      چالش­ هاي استانداردسازي و مديريت جامع كيفيت در پروژ­ه­ هاي فناوري اطلاعات

نظرات