اولین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماری های قلب و عروق

اولین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماری های قلب و عروق

محورهاي كنفرانس:

-رويكردهاي نوين در حوزه طراحي، ساخت و كاربرد استنت ها، دريچه هاي مصنوعي قلب، پيس ميكرها و ...

-سامانه هاي نوين رهايش هدفمند و كنترل شده داروهاي مورد استفاده در درمان بيماري هاي قلب و عروق

-كاربردهاي مهندسي برق، مكانيك و روباتيك در تشخيص و درمان بيماري هاي قلب و عروق

-رويكردهاي نوين فناوري اطلاعات پزشكي و پزشكي از راه دور در حوزه قلب و عروق

-يافته هاي اخير تحقيقاتي در حوزه سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت در حوزه قلب و عروق

-فناوري هاي نوين مورد استفاده در تجهيزات پزشكي مرتبط با حوزه قلب و عروق

-كاربرد ليزر در تشخيص و درمان بيماري هاي قلب و عروق

-يافته هاي نوين تشخيص و درمان بيماري هاي قلب و عروق

-ايده پردازي در حوزه ي مهندسي پزشكي قلب و عروق

نظرات