چهارمین کنفرانس انرژی باد و خورشید

چهارمین کنفرانس انرژی باد و خورشید

محورهاي كنفرانس:

-چالش هاي توسعه انرژي باد و خورشيد در ايران

-شيوه هاي مختلف استحصال انرژي باد و خورشيد از گذشته تاكنون
 
-چشم انداز فني و اقتصادي انرژي باد و خورشيد در ايران و جهان
 
-جايگاه انرژي باد و خورشيد در منطقه
 
-بومي سازي فن آوري استحصال انرژي باد و خورشيد
 
-محيط زيست و انرژي باد و خورشيد
 
-پتانسيل سنجي، شناخت و توسعه منابع انرژي باد و خورشيد
 
-تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه انرژي باد و خورشيد
 
تحقيق و توسعه روشهاي نوين ارتقاي بهره وري انرژي باد و خورشيد در ايران
 
معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
 
فنآوريهاي توليد،تبديل،ذخيره سازي و مصرف انرژي باد و خورشيد
 
سيستم هاي اطلاعات مكاني و داده هاي ماهواره اي با كاربرد انرژي باد و خورشيد
 
قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي و بين المللي مورد نياز
 
سهم انرژي باد و خورشيد در سبد انرژي خانوارهاي شهري و روستايي
 
انرژي باد و خورشيد و پدافند غير عامل
 
-تاثير توليدات انرژي باد و خورشيد بر امنيت و پايداري سيستم هاي قدرت
 
-برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي در توسعه انرژي باد و خورشيد در ايران
 
-اقتصاد و انرژي باد و خورشيد، فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش انرژي باد و خورشيد
 
-بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي توسعه انرژي باد و خورشيد
 
-سياست گذاري انرژي هاي باد و خورشيد و توسعه پايدار
 
-كسب دانش فني و بومي سازي فن آوري هاي پيشرفته
 
-تاثيرات كنوانسيون ها، معاهدات و قوانين بين المللي زيست محيطي بر بخش انرژي باد و خورشيد

نظرات