دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

دومين كنفرانس ملي مخاطرات محيط زيست زاگرس با نگاه ويژه به راهبردهاي مديريت و برنامه ريزي كنترل مخاطرات محيط زيست منطقه ارزشمند زاگرس چهاردم اسفند ماه سال جاري در مركز استان لرستان توسط انجمن مردم نهاد مهندسين محيط زيست زاگرس لرستان برگزار خواهد شد.

 

 

محورهاي كنفرانس :

- آلودگي هاي محيط زيست ( آب، خاك و هوا و...)
- پسماند و مخاطرات ناشي از آن
- تنوع زيستي ( گونه هاي آندميك، اكوسيستم هاي خشكي و آبي و ...)
- ارزيابي و آمايش سرزمين
- منابع طبيعي ( جنگلها و مراتع / به ويژه گونه بلوط )
- مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست
- ايمني، بهداشت و محيط زيست ( HSE )
- راهبردهاي نوين براي مقابله با بيابان زايي
- فناوري هاي نوين و محيط زيست
- اقتصاد و محيط زيست
- تغييرات اقليمي و گرمايش جهاني
- حفاظت از منابع آب و خاك
- توسعه پايدار
- انرژي و محيط زيست
- حقوق محيط زيست و منابع طبيعي
- امنيت، ديپلماسي و محيط زيست
- گردشگري پايدار
- كشاورزي و محيط زيست
- خشكسالي و بحران آب
- محيط زيست شهري و راهبردهاي نوين مديريتي
- عمران،توسعه و محيط زيست

 

نظرات