همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی

همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی

محورهاي همايش:

. تبيين اقتصاد مقاومتي

. مديريت جهادي و اقتصاد مقاومتي

. اهميت سرمايه گذاري، اشتغال و بهره وري براي نائل شدن به اقتصاد مقاومتي 

. اقتصاد مقاومتي، توليد ملي و تحريم هاي اقتصادي

.  نقش بازارهاي مالي در تحقق اقتصاد مقاومتي

.اقتصاد بين الملل و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتي

. نقش بازارها و نهادهاي مالي در تحقق اقتصاد مقاومتي

.فرصت ها و چالش هاي اقتصاد مقاومتي در بخش هاي مختلف اقتصادي

. اقتصاد مقاومتي و تحقق اصل 44 قانون اساسي

-ساير موضوعات مرتبط 

نظرات