دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری

محورهاي همايش:

مهندسي عمران

- آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي سازه‌ها  

روش‌هاي عددي در مهندسي عمران

-  فناوري‌هاي نوين در مهندسي عمران

مديريت ساخت

-  مهندسي ژئوتكنيك

-  مهندسي زلزله و ديناميك سازه‌ها

مهندسي سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي

-  مهندسي و مديريت منابع آب

نقشه‌برداري، ژئودزي و ژئوماتيك

- آموزش مهندسي عمران

-  سازه‌هاي بتني و فولادي

-  مديريت بحران و پدافند غيرعامل

-  مهندسي ارزش

-  مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك

- مهندسي سازه و مكانيك جامدات

-  مهندسي محيط‌زيست و توسعه پايدار

-  مواد، مصالح و تكنولوژي بتن

-  اخلاق در مهندسي عمران


عمران و توسعه پايدار شهري

مهندسي عمران و توسعه پايدار

-  برنامه ريزي، مديريت و طراحي شهري

-  حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري

-  محيط زيست شهري

-  شهرسازي و توسعه شهري پايدار

 -  جامعه شناسي و روانشناسي شهري


مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

-فناوري هاي نوين در صنعتي سازي ساختمان

-  بومي سازي سيستم هاي نوين ساختماني

-  يافته هاي جديد در تحليل، طراحي و اجراي سازه هاي سبك

- سيستم هاي سازه اي، اعضا و يا اتصالات نوين در سازه ها

-  سيستم هاي كنترل فعال و غيرفعال سازه ها

-  نوآوري در طراحي سازه هاي خاص

-  روشها يا مصالح جديد در مقاوم سازي سازه ها

-  كاربردهاي مواد مركب و نانو مواد در مهندسي عمران

مصالح قابل بازيافت و يا سازگار با محيط زيست

-  مصالح و قطعات سازه اي بادوام و پايدار

-  كاربردهاي نوين مصالح و قطعات سبك در مهندسي عمران

- توليد و كاربرد بتن هاي وي‍‍ژه

-  پيشرفت هاي جديد در توليد مقاطع فولادي نورد گرم و سرد


مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني

-نقش مديريت پروژه در تامين شاخصه هاي كمي و كيفي اجراي پروژه هاي عمراني

مديريت بحران در پروژه هاي عمراني

-  نتايج بكارگيري فن كنترل پروژه در راستاي نيل به اهداف مديريت پروژه

-  ارزيابي لرزه اي ساختمان ها، پلها و سدها

-  ارزيابي آسيب پذيري و روش هاي بهسازي ، مقاوم سازي، تعمير و تقويت سازه ها

-  ارزيابي روش هاي مختلف احداث سازه هاي فولادي و بتني

-  ارزيابي فناوري هاي نوين ساخت

-  اصول، مقررات و ارزيابي حقوقي پيمان

-  ارزيابي و مديريت ريسك پروژه هاي عمراني

-  ارزيابي استفاده از مصالح نوين ساخت در پروژه ها

-  مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني.


فناوريهاي نوين در ساخت و ساز شهري

-كاربرد فناوري هاي نوين در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري

-  كاربرد فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان: مشكلات پيش رو، تجربيات كشورهاي پيشرفته و صنعتي، چشم انداز

-  كاربرد فناوري هاي نوين درآيين نامه ها، مقررات ملي ساختمان، تاييدات آزمايشگاهي

-  كاربرد فناوري هاي نوين در عمليات ساختماني

-  كاربرد فناوري هاي نوين در هوشمند سازي ساختمان، ساختمان هاي هوشمند

-  كاربرد انرژي هاي نو در ساختمان و ذخيره سازي

-  كاربرد فناوري هاي نانو در صنعت ساختمان

-   كاربرد فناوري هاي نوين در ساختمان هاي شهري و اثرات مربوط به ايمني، بهداشت و محيط زيست

- كاربرد فناوري هاي نوين در ساختمان و اثرات آن در ترافيك و بافت شهري

-   نتايج استفاده از فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان و اثرات آن در مسائل اقتصادي، اجتماعي


شهرداري ها: مشكلات و راهكارها در خصوص رويكرد تامين مالي

-روندها و تئوري‏هاي نوين تامين مالي شهرداري‏ها و پروژه‏هاي شهري در ايران و جهان

-   بررسي و آسيب‏شناسي ساختار و فرايندهاي نظام تامين مالي پروژه‏هاي شهري

-  آسيب‏شناسي روابط مالي دولت و شهرداري‏هاي كشور و ارائه راهكارهاي عملياتي

-  طراحي الگوها و ابزارهاي نوين تأمين مالي شهرداري‏ها از طريق بازارهاي سرمايه و پول

-  الگوها و شيوه‏هاي تامين مالي و مديريت ريسك قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي

-  رويكردها و الگوهاي تامين مالي پروژه‏هاي شهري

-  كاركرد نهادهاي مالي واسط در تسهيل تامين مالي شهرداري‏ها

-  نقش و جايگاه نظام تأمين مالي در تحقق جهاد اقتصادي در شهرداري‏ها


چالش هاي موجود در قوانين شهرداري

-مسائل اجتماعي و فرهنگي شهري و تبيين جايگاه حقوق شهروندي در پرتو قانون شهرداري

-  بررسي چالش‌هاي قانون شهرداري در زمينه شهرسازي و معماري و صنعت ساخت و ساز

-  بررسي و واكاوي موارد مرتبط با حوزه مالي و اداري شهري در قانون شهرداري

-  تبيين چالش‌ها و معضلات مرتبط با حمل و نقل شهري در قانون شهرداري

-  خدمات شهري و حفظ محيط زيست شهري از منظر قانون شهرداري

 - واكاوي مسائل مرتبط با عمران شهري با نگاهي بر قانون شهرداري

-  بررسي جايگاه فن آوري‌هاي نوين شهري در قانون شهرداري

-  چالش‌هاي قضايي در قانون شهرداري


 مديريت بحران

-آسيب‌پذيري و بهسازي اماكن - آموزش همگاني، آمادگي و اطلاع رساني

-  آموزش و فرهنگ‌سازي

-  نقش مهندسان عمران در فرهنگ سازي ساخت و ساز ايمن

-  اجزاي غير سازه‌اي

- ارتباطات و فناوري اطلاعات

- ارزيابي خطر و خطر‌پذيري

 - اماكن فرهنگي، تاريخي و مذهبي

-  بافت‌هاي فرسوده

-  برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي

-  سيستم‌هاي هوشمند و هشدار سريع

-  مديريت و مشاركت‌هاي مردمي

 -  موانع و محدوديت‌ها

-  مهندسي ايمني و مديريت

 HSE - فناوري هاي نوين در مديريت خطرپذيري و بحران

-  نقش مهندسي و سازمان هاي مهندسي در مديريت بحران هاي طبيعي

-  مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات

-  مديريت بحران در شهرهاي داراي بافت تاريخي

-  مديريت بحران در شهرها و مناطق روستايي

اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي

-راهكارهاي نوين در مهندسي ساختمان جهت مقابله با اثرات منفي تغييرات اقليمي در جهت كاهش مصرف انرژي

-  راهكارهاي فرهنگي و اجتماعي براي تغيير تمايلات و سلايق كارفرمايان در جهت بهبود مصرف انرژي

- چگونگي بهره گيري از معماري سنتي و تجربيات گذشته در جهت حل معضل انرژي

- نحوه استفاده از انرژي هاي نو در ساختمان و چگونگي استفاده از آن با توجه به اقليم هاي مختلف

مديريت بهره برداري ساختمان و آشنايي با صرفه جويي و تكنولوژي هاي نوين در بهينه سازي انرژي

-  تبيين نقش انرژي و اقليم در شكل دهي به فضاي معماري و فضاي شهري

-  چگونگي نقش مهندسان طراح اعم از معماري، عمران، تاسيسات در جهت بهره گيري بيشتر از منابع انرژي اقليمي در منطقه در جهت طراحي بهينه ساختمان

- چگونگي كاربرد انرژي هاي تجديدپذير در ساختمان و بررسي نحوه تغييرات در طراحي ساختمان مطابق با الگوي پيشنهادي و امكان سنجي مشاركت ساختمان ها در توليد انرژي هاي پاك

  -  بررسي مسائل زيست محيطي عرضه و تقاضاي انرژي در بخش ساختمان و مديريت آن در مسئله تغييرات اقليمي


 مهندسي زلزله، سازه و ژئوتكنيك

-استانداردها، آيين نامه ها و دستورالعمل ها

-  آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي

راهكاري به صرفه اقتصادي در بهسازي لرزه اي سازه ها

-  سيستم هاي هوشمند و هشدار سريع زلزله

-  بافت شهري در مناطق زلزه خيز

- معضلات طرح و اجراي مقاوم سازي در نظامات مهندسي

-  بافت هاي فرسوده

-  بيمه زلزله

 -  ايمني اجزاي غير سازه اي

- آسيب پذيري و مقاوم سازي لرزه اي

-  تحليل خطر زلزله و ژئوتكنيك لرزه اي

- سازه

-  سازه هاي هيدروليكي و دريايي

-ژئوتكنيك

-  مديريت ساخت

-  فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني


 مهندسي تخريب در صنعت ساختمان

-انواع روشها و تكنيكهاي تخريب ساختمانها و سازه‌ها

- مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب

- اهميت نگرش مهندسي به مقوله تخريب ساختمانها و سازه‌ها

- مديريت ايمني HSE، بازيافت، مديريت پسماند در فرايند تخريب 

-نقش تجهيزات، ماشين‌آلات، مصالح، سيستمها و فناوريهاي نوين

- وظايف و مسئوليتهاي حقوقي، قانوني و قراردادي و نقش صنعت بيمه

- بررسي ضوابط، مقررات، دستورالعملها و آيين نامه‌هاي ملي و بين‌المللي

-  بررسي مسائل، مشكلات و چالشهاي موجود و ارائه راهكارهاي علمي و عملي

 

مهندسي معماري و مديريت شهري

-انديشه ها و فناوريهاي نو در معماري و شهرسازي

- مفهوم شناسي معماري و شهرسازي

-  شهرسازي و توسعه نوين شهري

معماري داخلي

-  بوم شناسي

- زيبايي شناسي در معماري و شهرسازي

-  برنامه ريزي، مديريت و طراحي شهري

-  طراحي شهري و خلق فضاهاي دفاع‌پذير

-  طراحي شهري بر پايه مفهوم توسعه پايدار

-  طراحي فضاهاي اجتماعي شهري

-  طراحي شهري و كيفيت فضاهاي شهري

-  نقش معماري و طراحي شهري در امنيت رواني شهروندان

- تاثير سبكهاي معماري در سيما و منظر موجود شهرها

-  طرحهاي توسعه شهري و چالشهاي موجود

-  معماري و هويت شهري

-  معماري و مرمت

- مرمت و احياي بناها

-  بهسازي آثار تاريخي

-  بازسازي بافت تاريخي

-  معماري و سازه

-  تاثير معماري بومي بر شهرسازي معاصر

-  تعامل معماري و شهرسازي در دوران معاصر

-  معماري در خدمت شهر

- تحليل زمينه هاي ارتباطي شهرسازي گذشته با شهرسازي معاصر ايران

-  سوانح طبيعي و غيرطبيعي در بافت هاي شهري قديم و جديد

- المان هاي شهري

-  معماري و شهرسازي پايدار با تكيه بر عوامل اقليمي

-  طراحي اقليمي از منظر معماران و شهرسازان كهن ايران

-  بررسي مباني نظري معماري منظر ايراني

-  تحليل معماري منظر در باغ سازي ايراني

مباني و شيوه هاي طراحي پاركها

-  معماري محله اي: ويژگيها و ارزشها 

ساختمانهاي هوشمند و تكنولوژي كامپيوتر در معماري

-  فناوريها، مصالح جديد و سازه هاي نوين

-   تكنولوژي در معماري.


معماري، فرهنگ و مديريت شهري

-معماري، آسيب‌هاي فرهنگي، اجتماعي و مديريت شهري

-  پايداري فرهنگي، معماري و مديريت شهري

-  اخلاق حرفه‌اي و آموزش در معماري و شهرسازي

-  نقش محيط زيست و اقليم در توسعه شهري

-  مديريت شهري، اقتصاد و توسعه معماري

 -  مديريت بحران و پدافند غيرعامل در معماري و شهرسازي

- گردشگري و مديريت شهري

-  جامعه شناسي شهري و روانشناسي محيطي

-  آسيب شناسي فرهنگ ايراني در رابطه با محيط كالبدي

-  تاثير عناصر كالبدي محيط بر فرهنگ

-  راهكارهاي ارتقاي فرهنگ به وسيله معماري و شهرسازي

-  بازتعريف روشهاي طراحي معماري بر اساس سبك زندگي

 معماري و محيط زيست

-معماري و محيط زيست

-  محيط زيست پايدار

-  المانهاي شهري: نقش آن در تقويت گردشگري

-  برنامه ريزي و ارتقاي كيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندان

-  قوانين، خدمات و محيط زيست شهري

-  چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري

-  اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي در شهرها

-  طراحي شهري، بهسازي منظر، نماهاي شهري و محيط زيست

 - مهندسي محيط زيست و راهكارهاي رسيدن به توسعه پايدار

-  ارتباط محيط طبيعي با معماري و فضاي شهري

-  چگونگي حل مسائل محيط زيستي ترافيك، حمل و نقل در شهرها


 مهندسي معماري و توسعه پايدار

-معماري و هويت شهري

  -  معماري پايدار

-  روشها و فناوريهاي نو در در معماري

-  انرژي هاي نو در معماري

-  سبك شناسي معماري

-  معماري خياباني

-  تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري

-  كاربرد فناوري هاي نوين در رسيدن به معماري پايدار

-  نيازهاي انساني و معماري پايدار - گرافيك شهري 

معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

-  ضرورت توجه به معماري پايدار و ارائه مباني نظري و شاخصهاي آن

- معماري، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي 

-  الگوهاي معماري بومي

-  معماري منظر

-  زيبايي شناسي در معماري

- مصالح و فرآورده هاي ساختماني و جايگاه آن در معماري پايدار

-  برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار صرفه جويي انرژي در ساختمان

 - روش هاي بهره وري در صنعت ساختمان با رويكرد معماري پايدار

-  نقش معماري در دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار

- ارتقاي كيفي ساخت و سازهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار

-  معماري پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبيعي

- فناوري ساخت و مديريت بهينه سازي اقتصادي در راستاي معماري پايدار 

-  ساختـــمان ، عنصر هماهنگ در بستر محيط زيست و عضـو همخوان با اكولوژي

 -  جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در پديد آمدن معماري پايدار 

  -راهكارهاي رسيدن به پايداري اجتماعي به واسطه معماري

-  جـلوه هاي مصـاديق معماري پايدار در مـعمـاري سنــتي ايران


آينده معماري و طراحي شهري در ايران

-معماري و طراحي شهري: ايده و عمل

-  پارادايم هاي رايج طراحي شهري و معماري

 - طرح هاي شهري و ساختمان هاي عملكردي

- نگاه به آينده: معماري و طراحي شهري در فرآيند جهاني شدن


 معماري و توسعه

-معماري و توسعه از منظر مكاتب فكري معاصر

-  معماري و توسعه پايدار - 

 معماري، توسعه و منابع طبيعي

-  معماري، توسعه و تكنولوژي

-  معماري، توسعه و ضوابط شهري و روستايي

-  معماري، توسعه و سازگاري

-  معماري، توسعه و تجارب جهاني

معماري و  ساختمان آينده

-تكنولوژي هاي نوين و معماري

-  معماري، انرژي و محيط زيست

-  معماري تعامل گرا

-  معماري آينده و توجه به وجوه غير فيزيكي انسان

-  معماري آينده و هويت


معماري و سازه

-آموزش سازه در معماري

-  تأثير متقابل سازه، فرم، عملكرد

-  تكنولوژي معماري و هويت فرهنگي

- معماري ديجيتال و تاثير آن بر روند طراحي سازه 

-سازه، تعيين كننده فرم در معماري

-  سازه و روح زمان

-  سازه و معماري پايدار

-  سازه هاي نو و مصالح آينده

-  سير تحول سيستم هاي ساختماني

 -فناوري هاي نوين ساختماني

-  معماري ايران در آستانه هزاره سوم: بايدها و نبايدها

-  مقاوم سازي سازه هاي تاريخي -  هنر مهندسي سازه


معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي 

-چالش هاي پيش روي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي در دوران كنوني

ساختمان ها و المان هاي شهري و هويت ايراني اسلامي

- ارزش هاي انساني اسلام در شهرسازي و معماري ايران

- الگوهاي ايراني اسلامي نوين

- پيوند حكمت اسلامي و هنر ايراني

- بازتاب حكمت اسلامي در شهر ايراني اسلامي

- بازتاب حكمت اسلامي در معماري ايران

-  بازتاب حكمت اسلامي در هنرهاي كاربردي ايران

- بازتاب مضامين قرآني در هنر و معماري اسلامي

- معماري و توسعه از منظر اسلام

-  شناخت ارزش ها و مفاهيم معماري و شهرسازي اسلامي

- راهبردها و راهكارهاي تحقق نظريه هاي معماري و شهرسازي اسلامي

- تاثير فرهنگ و بازپروري هويت فرهنگي در معماري بومي

- نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي ايران

-  جايگاه معماري و شهرسازي اسلامي در جهان معاصر -

واقع گرايي و آرمان گرايي معماري و شهرسازي اسلامي

- روش هاي نظريه آفريني در معماري و شهرسازي اسلامي


 معماري داخلي و دكوراسيون

-كنش هاي رفتاري متقابل انسان و محيط زندگي و تاثير آن در معماري داخلي

مباني هنرهاي تجسمي در معماري داخلي

-  فرهنگ رفتاري جوامع مختلف و ارتباط آن با معماري داخلي

- معماري داخلي در جهان اسلام

- الگوهاي اصيل هنر ايران و جايگاه آن در معماري داخلي

-  نگرش هاي نوين در حرفه معماري داخلي و دكوراسيون

-  طراحي معماري داخلي در گذر زمان

-  فرآيند پروژه هاي بازسازي در حرفه معماري داخلي

- تقاضاي اجتماعي معاصر در پردازش محيط زندگي

 -  معماري داخلي در ارتباط با ديگر هنرها

-  نقش طراحي جزئيات و شيوه هاي نوين اجرايي در حرفه معماري داخلي

-  آموزش هاي آكادميك و مهارتي در معماري داخلي


تازه هاي معماري

-معماري محدود

- مرزهاي معماري

-  معماري ديجيتال

-  محيطي و اقليمي

 -  كالبدي و سازه اي

-  معماري و ضد معماري

-  كاربردهاي پيشرفته رايانه 

 معماري اسلامي، ايراني و غربي


حكمت اسلامي در هنر و معماري

- پيوند حكمت اسلامي و هنر ايراني

-  بازتاب حكمت اسلامي در شهر ايراني اسلامي

-  بازتاب حكمت اسلامي در معماري ايران

-  بازتاب حكمت اسلامي در هنرهاي كاربردي ايران

نظرات