اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری

اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری

محورهاي كنفرانس:

مديريت اسلامي
-مديريت نيروي انساني
-مديريت توليد
-مديريت بازرگاني و بازاريابي
-مديريت دولتي
-مديريت آموزش
-مديريت سيستم اطلاعات مديريت
-مديريت كارآفريني
-مديريت كشاورزي
-مديريت بيمه
-مديريت پروژه
-مديريت مالي و حسابداري
مديريت سرمايه گذاري
-مديريت دانش
-مديريت انرژي
-مديريت استراتژيك
-ساير مباحث وابسته به علوم مديريت

نظرات