نخستین همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

نخستین همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

محورهاي همايش:

- پايه

- تجارت

- راهبردها و راهكارهاي ارتقا شهرداري

- الزامات و زمينه هاي ارتقاي شهرداري

- چالش ها

- ترسيم وضعيت مطلوب شهرداري

- قدرت، امنيت و سياست شهري

نظرات