اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم

اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم

اولين كنفرانس ملي خشكسالي و تغيير اقليم با همكاري پايگاه ملي مديريت خشكسالي كشاورزي، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، معاونت آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت بحران كشور، ستاد فنآوري آب- خشكسالي- فرسايش و محيط زيست معاونت فنآوري رياست جمهوري، دانشگاه‌ها، وزارت نيرو صندوق بيمه كشاورزي، ايكاردا، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخيزداري، موسسات و مراكز تحقيقاتي و همچنين انجمن‌هاي علمي و مردم نهاد در تاريخ 28 ارديبهشت ماه 1390 برگزار خواهد گرديد.

 

محورهاي كنفرانس:

   محور خشكسالي

-  روش‌هاي پايش و پيش‌بيني خشكسالي

-  اثرات خشكسالي بر كشاورزي و منابع طبيعي

-  روش‌هاي حفظ و توسعه منابع آب و افزايش بهره‌وري در خشكسالي كشاورزي

- روش‌هاي مديريت خشكسالي (ريسك و بحران)

-  بررسي اثرات اقتصادي- اجتماعي و زيست محيطي

    محور تغيير اقليم

-  عوامل موثر بر تغيير اقليم

-  مدل‌سازي تغيير اقليم (جهاني و ريزمقياس)

-   اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي و منابع طبيعي

-  روش‌هاي مديريت تغيير اقليم در كشاورزي و منابع طبيعي

-  بررسي اثرات اقتصادي- اجتماعي و زيست محيطي

- اثرات تغيير اقليم بر بيابان‌زايي و پديده گردوغبار

نظرات