دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

دومين همايش ملي بر نامه ريزي حفاظت،حمايت از محيط زيست وتوسعه پايداربا همكاري و حمايت موثراداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان،سازمان جهاد كشاورزي استان همدان، اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان همدان،سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان همدان،پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران،سيويليكا،كنسرسيوم محتوي ملي با هدف پيشبرد مرزهاي دانش،ايجادفضاي مناسب جهت گردهمايي محققان،كارشناسان و دانشجويان عزيز به منظور ارايه فعاليت هاي تحقيقاتي وآخرين دستاوردهاي علمي وتبادل نظر در مورخ 2اسفندماه 1393 در همدان دانشكده شهيد مفتح برگزار خواهد شد.

 

 

محورهاي همايش:

-برنامه ريزي ومحيط زيست
-حفاظت ومحيط زيست
-مديريت ومحيط زيست
-حمايت ومحيط زيست
-ارزيابي ومحيط زيست
-انرژي ومحيط زيست
-كشاورزي ومحيط زيست
-آلودگي ها ومحيط زيست
-نانو ومحيط زيست
-پساب ومحيط زيست
-پسماند ومحيط زيست
-تنوع زيستي ومحيط زيست
-درياها ومحيط زيست
-تالاب ها ومحيط زيست
-حقوق ومحيط زيست
-مديريت محيط زيست
-اسلام ومحيط زيست
-فرهنگ ومحيط زيست
-آموزش ومحيط زيست
-فناوري هاي نوين ومحيط زيست
-ساير ايده هاي نوين در جنبه حمايت، حفاظت ومديريت محيط زيست

 

 

 

 

نظرات