نخستین همایش ملی گسترش علم کوهنوردی در ایران

نخستین همایش ملی گسترش علم کوهنوردی در ایران

محورهاي همايش:

- محيط و اقليم كوهستان(آب و هوا،خاك،محيط زيست و...)

-وسايل و تجهيزات استاندارد و اصول ايمني در رشته ورزشي كوهنوردي

-فيزيولوژي (سيستم هاي انرژي ، سيستم هاي تنفسي و تاثير ارتفاع و...)

-مديريت برنامه هاي كوهنوردي (اكو توريسم،اردوهاي فرهنگي و ورزشي و...)

-اصول برنامه هاي تمريني مناسب و مسائل ورزشي و تغذيه اي مرتبط با كوهنوردي

-بيومكانيك كوهنوردي(كاربرد علم فيزيك و مكانيك در حركات و مهارتهاي رشته ورزشي كوهنوردي )

-بيماري هاي جسماني و رواني،آسيب هاي رايج و مسائل روانشناسي(ويژگي هاي شخصيتي، شادابي و نشاط ،عرفان و...)

نظرات