کنفرانس مدیریت خدمات

کنفرانس مدیریت خدمات

اهداف كنفرانس:

-  مبادله آخرين دستاوردهاي پژوهشي در حوزه‌هاي مختلف مديريت خدمات

-  آشنايي با مشكلات مديريتي بخش خدمات

-   ايجاد ارتباط بين پژوهشگران و مديران و كارشناسان فعال در بخش خدمات

-   آموزش مخاطبان در حوزه‌هاي مختلف مديريت خدمات

-   ايجاد همفكري و ارائه راهكارهايي به سياستگذاران براي توسعه بخش خدمات در كشور (در قالب راهكارهاي سياستي بخش خدمات كشور)

 

محورهاي كنفرانس:

-   خدمات در بخش عمومي، دولتي، توريسم، هتل­داري، بهداشتي درماني و غيره

-   اقتصاد خدمات

-   مديريت خدمات

-   بازاريابي خدمات و رضايت مشتريان

-   مديريت استراتژيك خدمات و مدل هاي نوين كسب و كار خدمات

-   فرهنگ و خدمت

-   كاربرد فناوري هاي نوين در بخش خدمات

-  آثار خدمات در اقتصاد و جامعه

 -تجربه ­هاي موفق و راهكارهاي بهبود خدمات در ايران (مطالعه موردي و تجارب شركت­هاي خدماتي)

نظرات