کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

اهداف كنفرانس:

- ارتقا توسعه و ترويج دانش مديريت استراتژيك
- تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصين حوزه مديريت پيرامون توسعه و بكارگيري تكنيك هاي مديريت استراتژيك
- تبيين اهميت استراتژي و ترغيب سازمان ها و شركت ها به توجه خاص به مديريت استراتژيك
- معرفي آخرين دستاورده و تجربيات پژوهشي و كاربردي در زمينه هاي مختلف مديريت استراتژيك

 

 

محورهاي كنفرانس:

 محور اول: رهبري و تفكر استراتژيك
محور دوم: مسئوليت اجتماعي و پايداري كسب و كار
محور سوم: استراتژي هاي رقابتي و رقابت پذيري
محور چهارم: قابليت هاي پويا و نوآوري استراتژيك 
محور پنجم: كارآفريني استراتژيك
محور ششم: سرمايه هاي فكري
محور هفتم: استراتژيهاي همكاري و مشاركت
محور هشتم: هوشمندي استراتژيك كسب و كار
محور نهم: مديريت تحول استراتژيك

 

نظرات