اولین همایش ملی گوهرشناسی بلورشناسی ایران

اولین همایش ملی گوهرشناسی بلورشناسی ایران

محورهاي همايش:

- رشد، خواص فيزيكي و شيميايي بلورها و گوهرها

- كاربرد روشهاي نوين آزمايشگاهي در تشخيص بلورها و گوهرها

- ساختار بلورشناسي و ويژگيهاي فيزيكوشيميايي بلورها و گوهرها

- شناسايي، نحوه تشكيل و اكتشاف بلورها و گوهرها در ايران

- روشهاي تحليل ساختار بلورها و گوهرها

- بلورشناسي و گوهرشناسي صنعتي

- كاربرد درماني بلورها و گوهرها و پيشينه آن

- ساير زمينه هاي مرتبط با علوم بلورشناسي و گوهرشناسي

نظرات