اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران

محورهاي كنفرانس:

-معماري و توسعه پايدار

-معماري و منظر

-معماري و شهرسازي

-معماري و انرژي و تكنولوژي ساخت

نظرات