دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ

دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ

اهداف كنگره :

- بررسي خدمات حسابرسي داخلي به اقتصاد و فرهنگ كشور

- مرور آخرين تحولات و نوآوري ها در خدمات  قابل ارائه حسابرسي داخلي

- تبادل نظر بين اعضاي حرفه اي و دانشگاهي و ارتقاي ارتباط صنعت و دانشگاه

-همفكري در خصوص بهبود فناوري هاي حسابرسي داخلي

 

محورهاي كنگره :

  -حسابرسي فرهنگ سازماني

  -محيط قانوني در حال تغيير، تأثير آن بر سازمان ها و نقش حسابرسي داخلي

  -نقش حسابرسي داخلي در فراهم كردن اطمينان بخشي براي ناظران بازار هاي پول، سرمايه، كالا و خدمات

  -بهترين رويه ها در برنامه ريزي حسابرسي

  -ارزيابي ريسك و كنترل : بهترين رويه ها براي موفقيت

  -همكاري حسابرسي داخلي با ذينفعان در جهت ارزش افزايي

  -ريسك راهبري و رعايت

  -ابزارها و تكنيك هاي حسابرسي داخلي

  -ويژگي هاي يك واحد حسابرسي داخلي خوب و موفق

  -نقش حسابرسي داخلي در كاهش هزينه و زمان  حسابرسي مستقل

  -نقش حسابرسي داخلي در كاهش زمان انتشار گزارش هاي مالي

  -ويژگي هاي يك گزارش حسابرسي خوب

  -خدمات اطمينان بخشي حسابرسي داخلي: بهترين تجارب موفق

  -خدمات  مشاوره حسابرسي داخلي: بهترين تجارب موفق

  -ارتباط حسابرسي داخلي و مديران ارشد براي ارزش آفريني

  -حسابرسي اخلاق و ارزش هاي سازماني

  -نقش حسابرسي داخلي در بهبود مديريت ريسك سازمان ها

  -نقش حسابرسي داخلي در عملكرد كلي سازمان ها

  -فرهنگ ومنش مديران ارشد و تسهيل فعاليت حسابرسي داخلي

  -برند سازي حسابرسي داخلي براي ذينفعان اصلي

  -حسابرسي راهبرد سازمان

  -وضعيت فعلي حسابرسي عملكرد و عملياتي و چشم انداز آن در ايران

  -ارزيابي تأثير مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برگسترش حسابرسي داخلي در شركت هاي بازار سرمايه

  -تعامل حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي

  -رويكرد حسابرسي داخلي

  -تدوين راهبرد حسابرسي

  -نقش حسابرسي داخلي در بهبود فرهنگ سازماني

  -حسابرسي داخلي و ارتقاي سلامت اداري

  -ارزش آفريني حسابرسي داخلي در سازمان هاي بخش عمومي

  -نقش حسابرسي داخلي در بهبود سيستم هاي اطلاعاتي

  -استفاده از فناوري براي ارتقاي كارامدي حسابرسي داخلي

  -ارزيابي اثر بخش حسابرسي داخلي در شركت هاي ايران

  -نقش حسابرسي داخلي در صنايع خاص (بانك، بيمه، نهادهاي مالي، نفت و گاز و......)

  -نقش حسابرسي داخلي در تغيير رژيم حسابداري به IFRS

  نظرات