کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

محورهاي اصلي كنفرانس:

- اقتصاد

- مديريت 

- حسابداري

- علوم اجتماعي

 

نظرات