دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی و جریانهای فضایی پویایی های فضا؛ جابجایی و ارتباط

دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی و جریانهای فضایی پویایی های فضا؛ جابجایی و ارتباط

محورهاي كنفرانس:

 برنامه‌ريزي كالبدي يا برنامه‌ريزي جريان‌ها و ارتباطات؟

 − رويكرد ارتباطي در برنامه‌ريزي: مفاهيم، الزامات و موانع

 − مشاركت در برنامه‌ريزي: حركت از "برنامه‌ريزي براي مردم" به سمت "برنامه‌ريزي با مردم"

− كنش‌گران شهري: برنامه‌ريزي تعارضات و منافع،

 − مديريت شهري و سوداگري فضايي در تعارض با حقوق و مقررات شهرسازي

تجزيه و تحليل پيامدهاي فضايي توسعه حمل‌ و‌نقل ريلي

 − پيامدهاي اجتماعي- اقتصادي و فضايي-كالبدي توسعه حمل‌و‌نقل ريلي

 − ارزيابي ريسك و آسيب‌پذيري در توسعه شبكه حمل‌و‌نقل ريلي

 − ايستگاه‌هاي مترو، هويت شهري و تحولات جغرافياي شهري

 − حمل‌و‌نقل و تعادل فضايي

جا‌به‌جايي‌هاي فضايي در مناطق مرزي

 − تبادلات اقتصادي در مناطق مرزي و فرصت‌هاي توسعه

 − فرصت‌ها، تهديدات و راهبردهاي فضايي در مناطق مرزي

 − نقش بين‌المللي مناطق مرزي؛ يكپارچه‌سازي يا تفكيك؟

− جا‌به‌جايي‌هاي بين مرزي و تحولات اجتماعي-فرهنگي

كلانشهري شدن و مناطق شهري

 − تمركز و پراكندگي فعاليت‌ها در مناطق شهري

 − سياست‌هاي توسعه چندمركزي و تعادل فضايي در مناطق شهري (توسعه شهرهاي جديد)

 − پراكنده رويي شهري و توسعه سكونتگاه‌هاي رسمي وغيررسمي و چالش هاي هويتي فضا

 − چالش‌هاي مديريت شهري و تعارضات كنش‌گران در مناطق شهري

 − جريان هاي اجتماعي اقتصادي در فضا و تكوين فرهنگ شهري

ارتباطات مجازي و توسعه فضايي شهرها و مناطق

 − فناوري‌هاي ارتباطات مجازي و تحولات اجتماعي-فرهنگي سبك زندگي

− استانداردهاي برنامه‌ريزي كاربري زمين در ارتباط با فعاليت‌هاي فضاي مجازي

 − استانداردها و الزامات جديد طراحي فضاهاي معماري وشهري در سايه فناوري ارتباطات مجازي

 − ساختار و سلسله‌مراتب جديد در توسعه فضايي شهرها و روابط بين شهري

وديگر موضوعات مرتبط

نظرات