اولین همایش ملی شهر هوشمند

اولین همایش ملی شهر هوشمند

اهداف همايش:

-ايجاد بستر مناسب جهت ارائه آخرين نظرات و يافته هاي علمي و پژوهشي و تجربي ،مرتبط با موضوع همايش

-ايجاد فضاي تعامل و تبادل علمي و حرفه اي فيمابين متخصصين و مديران شهري
-برگزاري كارگاههاي آموزشي با موضوعات كاربردي و نوين جهت علاقه مندان و مديران شهري براي رشد و حركت به سمت شهرهاي هوشمند
-برگزاري مسابقات عكاسي ونقاشي مرتبط با موضوع جهت آسيب شناسي شهر ها

 

محورهاي همايش:

محورهاي اصلي

- ضرورت ، مباني و مفهوم شناسي شهر هاي هوشمند
- طراحي شهري در شهر هوشمند
- نقش مهندسي معماري، عمران، برق و فناوري اطلاعات در شهر هوشمند
- فرهنگ ، اجتماع ، گردشگري ، رشد و توسعه شهري پايدار
- محيط زيست شهرو توسعه پايدار در شهر هاي هوشمند
- اقتصاد، نظام پولي – مالي شهر هوشمند
- شهر هوشمند در عمل
- ساير موضوعات مرتبط با شهر هاي هوشمند ،شهر فردا،شهر الكترونيك،شهر مجازي،شهر ديجيتال،شهر خلاق و…

محورهاي اصلي و تخصصي همايش

 ضرورت ، مباني و مفهوم شناسي شهر هاي هوشمند
-ايدئولوژي ، مفاهيم و نظريه هاي: شهر هوشمند، شهر خلاق، شهر الكترونيك، شهر مجازي، شهر ديجيتال، شهر هاي دانش بنيان، شهر هاي فردا، شهر هاي اطلاعاتي، شهر خرد
-چشم انداز شهر هوشمند
-تئوري ها و مدل هاي نوين شهر هاي هوشمند
-گذر از جامعه سنتي امروزي به شهر هاي نوين
-آسيب شناسي رشد وتوسعه و چالش هاي شهر هوشمند، خلاق، الكترونيك و مجازي در ايران
-نقاط قوت و ضعف الگوها و روشهاي بكار گرفته شده براي شهر هاي الكترونيك و ديجيتال

 طراحي شهري در شهر هوشمند
-معيار ها،اجزا و ابعاد شهر هوشمند
-شاخص هاي پياده سازي شهر هوشمند
-طراحي شهري در شهر هوشمند
-ساختار شهر هوشمند
-فضاي شهري و شهر هوشمند
-الگوهاي فضايي كالبدي شهر هوشمند
-الگوهاي عملكردي شهر هوشمند
-تاسيسات و تجهيزات شهر هوشمند
-عوامل و زير ساختهاي رشد هوشمند شهري در شهر هاي هوشمند
-نقش هنر عمومي در شهر هوشمند
-گرافيك شهري و شهر هوشمند

 نقش مهندسي معماري، عمران، برق و فناوري اطلاعات در شهر هوشمند
-طراحي و پياده سازي ساختمانهاي هوشمند
-خانه هاي هوشمند، سازه هاي هوشمند به عنوان الزامات شهر هاي هوشمند
-نقش معماري هاي نوين در طراحي ساختمان هاي هوشمند
-فناوري هاي نوين در معماري هوشمند در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي
-سيستمهاي مديريت هوشمند ساختمان
-نقش فناوريهاي نوين و انرژيهاي پاك در سيستمهاي مديريت هوشمند ساختمان
-نقش فناوري اطلاعات و مهندسي برق در توسعه سيستمهاي مديريت هوشمند ساختمان
-لزوم فرهنگ سازي و گسترش استفاده از سيستمهاي مديريت هوشمند ساختمان
-صنعت ساختمان هاي هوشمند
-بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري در صنعت ساختمان هاي هوشمند

 فرهنگ ، اجتماع ، گردشگري ، رشد و توسعه شهري پايدار
-دانش عمومي و رشد و توسعه پايدار
-جهاني شدن شهري و توسعه گردشگري هوشمند در شهر هاي هوشمند
-تشكلهاي اجتماعي در شهر هوشمند
-سرمايه اجتماعي در شهر هوشمند
-شهروند شهر هوشمند
-مدارس هوشمند
-بهره وري نيروي انساني و رشد و توسعه پايدار
-فرهنگ سازماني و رفتار شهروند سازماني در شهر هاي هوشمند

 محيط زيست شهر و توسعه پايدار در شهر هاي هوشمند
-حفاظت از محيط زيست و رشد و توسعه پايدار
-انرژي و استفاده از سوخت هاي پاك
-نقش فناوريهاي نوين و انرژيهاي پاك در شهر هوشمند رشد و توسعه پايدار در شهر هاي هوشمند
-كاربرد سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي جهت سرويس دهي بهتر در شهر هوشمند
-شفافيت فناوري اطلاعات و ارتباطات در شهر هاي هوشمند، الكترونيك، مجازي، ديجيتال

 اقتصاد، نظام پولي – مالي شهر هوشمند
-نظام پولي و مالي و رشد شهر هاي هوشمند
-دولت و خصوصي سازي در ابعاد بشري شهر هوشمند
-اقتصاد منطقه اي و رشد شهر هاي هوشمند

 شهر هوشمند در عمل
-چارچوب هاي مالي، اداري، فني و حقوقي شهر هوشمند
-انواع طرح هاي شهري متناسب با شهر هوشمند
-چگونگي فرايند تهيه طرح ها در شهر هوشمند
-تدوين نظام كنترل و هدايت طرح ها در شهر هوشمند
-فرآيند اجرا و تحقق پروژه ها و سياست هاي شهر هوشمند
-مدلهاي كارآمد و متناسب رشد و توسعه هوشمند براي ايران
-سياست هاي مالي و مديريتي در ايجاد شهرهاي هوشمند
-تحقق شهرداري الكترونيك در بستر شهر هاي هوشمند
-مديريت زنجيره تأمين و لجستيك و رشد و توسعه پايدار در شهر هاي هوشمند
-مديريت تكنولوژي و انتقال تكنولوژي در شهر هاي هوشمند، الكترونيك، مجازي و ديجيتال
-مديريت يكپارچه،IT نظام تكنولوژي شهر هاي هوشمند، الكترونيك، مجازي و ديجيتال
-مديريت استراتژيك و حكمراني شهر هوشمند، الكترونيك، مجازي و ديجيتال
-مديريت استراتژيك در شهر هاي هوشمند
-مديريت بحران (زلزله، سيل، خشكسالي،…)
-ارزيابي ميزان قابليت و ارائه راهكار و مدل هاي اجرايي حمل و نقل هوشمند
-سيستم مديريت و كنترل ترافيك هوشمند

 و ساير موضوعات مرتبط با شهر هاي هوشمند ،شهر فردا،شهر الكترونيك،شهر مجازي،شهر ديجيتال،شهر خلاق و…..

نظرات